Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

486 VEEL LEVEN over NIETS.

was, in die verwarring van Geest waarin zy zich toen bevond door de grievende beleediging haar door haaren Minnaar aangedaan, zich niet Zou herinneren , dat de naam van den man niet genoemd1 was, en dus by het beantwoorden van die vraag zichzelve verraaden door het noemen van den perfoon , met wien zy wift eenige gemeenfchap gehad te hebben. Dit begreep de Munnik ook en maakte gevolglyk daaruit op, dat, indien zy fchuldig was, ay voorzeker zou vallen in den ftrik, dien hy voor haar gefpa nnen had. — Ik heb enkel deezeaanmer. hing gemaakt om te toonen, boe bekwaam Shakesr-EAïE geweeft is in het onderhouden der Karakters.

Da,. Wabiurtok.

Pag. 441- ^g. 13. 14-

Naardien ik in droefheid verzonken ben , kan de dunfte draad my trekken,

Dit is eene van die fchoone aanmerkingen van onzen Dichter op het menfchelyk leven. Wanneer iemand door droefheid overmand is, luiftert by greetighjk aelfs naar den geringften voorflag van eenig hulpmiddel, geeft zich over aan alle onïwerpen, hoedanig die ook zyn moogen, en flaat geloof aan alle beloften. Een menfch, die niet langer op zichzelven betrouwt, zal doorgaans met blydfchap zy vertrouwen ftellen op een' ieder', die hem zyn' raad en byfhnd wil verleenen.

Dr. Johnsow.

Pag. 44 r. Reg. 12. (van onderen.)

DERDE TOONEEL.

Dit Tooneel geeft, myns bedunkens, groote bly. ken van het vernuft van onzen Dichter. Beatrice eifcht daarin van haaren minnaar, dat hy het leed zal wteeken, dat haare Nicht Hero is aangedaan, zonder dit zeer eigenaartig toeval zou.Beatrice niet

zeer

Sluiten