Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I7i7-Den 16 Auguftug,heeft den Prins Eugenïus bet Turkfe-Leger totaliter gtflagen.

1732. TnfTchen den 14 en 15 April, is het Peflhuis buiten Amfberdam , tot de grond toe afgebrand.

1741. Den 13 Maart, is de Koningin van Hongar ryen in de kraam bevallen van een Aarts-Hertog.

1 742. Den i3_May,is di^Koningin vanHongaryen. in de kraam bevalen van e e nA aVfs-lH e r t o g i n.

T745. Den 1 F.ebruary., is dèXónyigin van Honjfaryen cn Bohemen in de kraam bevallen van een Aarts-Hertog.

1746: Tufïchëp.den 26 cn 27 February, is de Keizerin , Koningifl van Hongaryen|en Bohemen , in de kraam bevallen vaji è&n Aarts-Hertog,

17 47- Den $ ":M ay. is óèÏK eiz e r j fa-K o n i: :g i n v a n Hopg.-irycn en'Boqemen-, ii|?ae; Jkraain bevallen van ci n Aargj'Heriog.

. 1743. Hen iS^tfftober, is'to-t: Ak*n het Definitief \ redens?VtaGtaat,i, tuScfienide 'jn Oorlog gevoerd bobbende Mogendheden .^eflote-ü en 'getekend , tewétei\i;yr'iiijkryk-i Span|eft:0-longarycn , E!.ge!and,S-atdinien. HóHêvjjL.OTo'dena en Genua.

>. 7 > o. ï' f: i s F eb»- a r, r v, is*d'c 'Ketzeri n , K o n ingi a van Hongaryen en Bohemen, in de kraam bevallenvan e?n Aarts-Hertogin.

x 751. Den 19 'Maart, is haar r,corns-Keï?.erTv?;e MajeUCjt in de kraam bevallen van een AartfÏJet'Eo*gin.

1 752. Den 13 Auguftns , is de Keizerin, Koningin t'an Hoagaryen cn Bohemen , van een AartsHertogin in de kraam bevallen.

17^,4 . D ;n 1 Juny y is de Keizerin, Koningin van Hou^a-. yen en Bohemen , van een Aarts-Hertog. I» ut- h raaoa bcvaUe».

Sluiten