Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te» turfchen den Erf-Prïns van Brunswyk ew de Prinfes Augtrfta van Engeland.

Den 6 Felmiary , is de Prmfes van jSanau-\\ eilsurHnde kraam bevallen van een Prinfes, en net ft ie \amen van Augufta Maria Carclma beKorccp..

Den *7 dito. is Prins Ft-edcrik. tweede Zoon ven 3e Koning van Engeland, tot Pnns-BiSchop van Dsnabrug verkoren.

Djsn 27 Maart, is den Aarts Hertas Jofephus rot R ooms-Kordng verkoren,en den 3 April tot Frankfort plegiiglvk gekroond. '

en 7 Sesst., is de Graaf Poniatowski tot Koning v- - Polen verkeren , onder den Naam van Stamflaus-Aimitlos , en den 25 November gekroond.

I7<ê5. Den 23 January, is het Huwejykvoitrokken tuffchen de Roorns-Koning en de Keur-Pnnies ran Beyeren Maria Jofepha.

Pei; 14 July,is bet Huwelyk voltrokken tuffehe» de Prins van Pr juffen en de Prinfes Elifabeth. van

Blj5-nW5/Au^ufrus, is teïnfprukhet Huv/elyk voltrokken tuifehenden Aarts-Hertog Peter Leopold van Ooftenryk cn de Primes Maria Louifa van ■Spanjen. . .

Den iS ditOvisFraneiscua de I.,Rooms-Keizer , Ü ïnïpruk overleden. .

Den 21 duo, is de Koningin van Engeland m de ;kr?am bevallen vas een Prins

üeu 28 September, is de1 Prinfes van rsarPaui\Veilburg in de kraam bevallen van een Prinfes.

Den 3iO&ober,isden Hertog van Cumbenand ; overleden.

Den 20 December, isden Daupkmvan Vra»K1 ryk , in den ouderdom van 26 jaran ,4 maande» 1 «ft is dagen ©yej-laden. T~*f

Sluiten