Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jE7€o» Tuflchen den 13 en 14 January, ïs de Ko-

sung yap Deenemarken en Noorwegen , genaamd Fredrik* de V. , overleden ; en deszelfs Zoon , onder den naam van Chriftiaan de VII., tot Koning geproclameerd.

Den 5 Februarv, is Stanïflaus Leczinsky, Koning v,an Polen,Hertog van Lottharingen en Bar, Vader van de Koningin van Vrankryk , te Lottharingen overleden.

Den 25 Juny, ontftond Brand in een Vleeshon\v21-s_ Huis in het Dorp Hilverfom , waar door in "grpmig uuren de Kerk en Toren , en meer dan 200 Huizen wierden in de aïïche gelegd.

Den 8 November , is te Koppenhagen hetHuwelyk voltrokken tuflchen de Koning van Deenemarken en de Prinfes Carclina Magtilda , Zufter des Konings van Engeland.

J767- Den 14 January , is de Groot-Hertogin van T-oskanenin de kraam bevallen vaneen Prinfes.

Den 13 Maart, is Madame de Dauphinc van Vrankryk, inden ouderdom van 35 jaren en ruim 4 maanden, te Verfaiiles overleden.

Den 1 May , is de Koning en Koningin van Deenemarken gekroond.

Den 7dito, is de Prinfes van PruifTen in de kraam Bevallen van een Prinfes.

. Den2idito,Ï3detv/eede Gemalin van de RoomsKeizer, in den ouderdom van 29 jaren, overleden. I Den 17 Sept.,is de Hertog van York.oudfle Broeder des Kcnings van I£ngeland.teMonaco,overled.

Oen 1$ dito, is èe Aarts-Hei toginMariaJofepha, Br ui 1 van de Koning van Napels en Sicllien, in dena ouderdom van 16 jaren en 7 maanden overleden. . Den 2 November, is de Koningin van Engeia-d t» deMmmtexzUcz van een Prins. 176$.

Sluiten