Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 22 May, is de Koningin van Engeland in de fcreiarn bevallen van een Prinfes.

1771. Den 12 Fcbruary , is Adolph Frednk , Kofcing van Zweden , in den ouderdom van 01 jaren overleden ; en de Kroon-Prins Guflaaf tot Koning jjeproclamecrd.. ■■ .

Den 5 Jün-y , is de Koningin van Engeland m de kraam bevallen van een Prins.

Den 3 Nov., ï& de Koning van Polen aoor eenige Moordenaars overvallen en zwaarlyk gewond.

Den 11 dito , is de Gemalin van de Pnns Ferdi«and van Pruïflen in de kraam bevallen van een jf" rins.

1772. Den8February,is haar Konirrgly-ke Hoogheid, de Prinfes Douariere van Walles , Moeder des Konings van Engeland, in den ouderdom van 53 jaren overleden.

Den 28 April, wierden de Graven Struenfee en Brand te Koppenhagen geëxecuteert. .

Den 11 May, 's avonds om 9 uuren , ontrtoiid er 200 een fchielyke en onverwagte Brand -in de Schouwburg te Amfteldam, het welke zoodamgoe ©verhand ham, dathet gantfche Pragtig en Anticq. Gebouwten eenemaalin eenPuinhoopveranderde.

Tuflchen den 5 en 6 juny, is de Koningin der beiieSicilienin dckraam bevallen vaneen Prunes.

Den 19 July,is de Prinfes van Naflau-Weilburg in de kraam bevallen van een Prins, en den 29 dito is dien jon?e Prins zeer fubiet overleden.

Den 9 G&ober,is teAarhuis in J utiand,m den out derdom van 145 iarcaen 10 maan>Ien overle den dan berusten Chriiliaan Jacobfen Di achenburg.

1775. Den 27 january , is de Koningin van ün* s'iand in 4e kr«vam bevata va* ren Prins.

Sluiten