Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 20 December , beeft de Konin? van Engeland het Manifeft van Oorlog tegen de Staten neraal gepublice erd.

1781. Den 3 February, hebben de Engelfche het Eiland St. Euftr.tius, en des anderendaags het Eiland St. Martin , by verraföng ingenomen.

Den 12 Maart, hebben de Staten Generaal bet Contra-Ma.iifea tegen de Koning van Engeland gepubliceerd.

. Den 6 May,zyn teOoflzanen in deKerksetrouwd drie Broeders en een Zufter, waar van twee Tweelingen zyn,alle uit een Huisgezin fcy een Vader en Moeder geteeld.

Den 23 July , des morgens omtrento uuren ontflond aan den Uithoorn in een Hooiberg , Maande by de Woning van een Smit, brand, waar door in korten tyd by de 40 zoo Huizen, Stallen alsSchuu» ren in de affebe wieri gelegd.

Den 5 Auguftus , is 'erin de Noordzee een bloedige Zeeflag voorgevaren tuflchen de Hollandfi en Engelfe Vloten, waarby de laatft genoemd zyn op de vlugt gejaagd, al hoewel'veel fterker in magt dan de Hoilanrife.

1782. Den 12 April, is 'er in de Weflindien een blosdige Zeedag voo; gevallen tuffehen de Engelfe Admiraal Rpdney en de Franfche Heer de Grafie.

Den 7 Auguftus, des morgens ten half 7 , is tot Ouderkerk aan-den Amftel, de KruitnYoof, ftsande in het Land, in de lucht gefprongen ,• waar door vier menfehen het leven verloren hebben.

1783. Den 20 January, zyn de Preliminaire Vredes-Artikelen tuflchen Vrankryk , Spanjen , Engeland en dj Staten van Amerika getekend.

Den 18 April, is t©t Amfterdarn ©verleden Ca-

th«^

Sluiten