Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tnannaMeafing , m den onderdo?* van toó jaren.

Den 2 July , is te Amfterdam ,"s middags tuffchen 2 en 3 uuren, op de Ooft-Indifche C'oW. Wèrfdpe Ooft-Indifche Schepen , genaamt de BoggeribdM , tie Batavier en de Meermin. van Stapel zeer wel te v/ater gelopen , en dezelve middag in de Do-gersbanken de Meermin alle de Maften ingezet, alles onder berber van den wakkeren Schecps Timmerman Dirk van Haar ft , zynde dit by de alder Gudfte Lieden in geen geheugen van meer gebeurt te zyn.

Den 24 Auguftus , zyn te Purmerent op een dag getrouwd door dcszelfs jongfte Broeder, Predikant te Velp in Gelderland , drie Broers , alle van een Bedde , Arie , Pieter enGerrit Wildfchut. . 1784. Den 25 January, is te Amfterdam overleeenAndries Bagh,in den ouderdom van 103 jaren , 1 maand en 4 dagen, zynde tot zyn uiteinde by zyn volle verftand geweeft.

Den 15 Maart, is de Keurvorft van Keulen.en BnTchop van Munfter overleden, wordende in des-

: zelfs hooge Waardigheden door .den Aarts-Her-

1 tog Maximiliaan van Ooftenryk opgevolgd.

Den 20 May,'is te Parys de Vrede getekend tus-

I fchen de Koning van Engeland en de Staten Gene-

i raai.

■178.?. Tn January, is de Groot-Vorftin van Rus1 land in kraam bevallen van een Prinfes. .

Den 27 Maart, is de Koningin van Vrankryk in i denkraam bevallen van een Prins, en heeft den ty[ tel van Hertog van Normandie,bekomen.

Den 8 November , is te Parvs de Vrede getekend tuflchen de Rooms-Keizer en de Staten Generaal . der Vereenigde Nederlanden. - Den I* dit© , is 'sr een Alliantie-Tra&aat gefia-

Sluiten