Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ Weilbwrg, hebbende ten Gemalinne gehad CaroM- • na, Zuftervan zyn Doorl. Hoogheid, den Heere Prins van Oranje , ErF-Stadfeouder der Vereenigde Nederlanden.

Den 14 December, is de Koning van Spanjen overleden.

1789. Den 7 April, is den Turkfen Keizer, Asn: met de IV. in den ouderdom van 64 jaren , zeer

fubiet overleden, en door zyn Broeders Zoon, onder den naam van Selim de III. opgevolgd. Den 4 Juny , is den Dauphin van Vrankryk m : den ouderdom van 8 jaren overleden.

1790. Den 17 February , is tot Weenen , na een zwaare arbeid, van een Prinfesverleft de AartsKertogün Elifateeth.

Den 18 dito, overleed den zeiven, en denjongea Prinfesvvierdgedoopt niet den naarri vanElÜ'abetk. Den 20 dit©, is tot Weenen overleden zyn Maje: fleït de Rooms-Keizer Jofephus de II.

Den 2 July , is de Koningin van Napels en Sisilien in de kraam bevallen van .een Prins.

Den 18 Sept. , overleed de Hertog van Cumberland , jongfte Broeder des Konings van Engeland.

Den 30 Sept. , is Leopoid de II. te Frankfort tot Rooms-Keizer verkoren, en den 9 Oftober pleg:. tiglyk gekroond.

Den 14 Oftober, is het Huwelylc voltrokken tusI fchen zyn Hertoglyke Doorl. den Erfprins van I Brunswyk, Carel George Auguft, en haar Doorl. ■ Hoogheid de PrinfesLonifa, van Oranje enNaffau.

1791. Den é July , ontltond 'er brand in 's Lands . Zee-Magazyn te Arafterdam , öaande voor aan op

Kattenburg, zynde niet dan de Muureu blyven fiaan.

De«

Sluiten