Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ventie het Doodvonnis tegens Lodewyk de XVI* ! Koning van Vrankryk, ten uitvoer gebragt.

Den i February, heeftdeNationale Vergadering f: të Pa-rys den Oorlog aan de Koning van Engeland i en de Prins, Erfstadhouder der Vereenigde ÏSe| derlanden .^gedeclareerd.

Den 15 dito, heeft Engeland den Oorlog aan Vrankryk gedeclareerd.

Den 29 dito ,.hebben d'e Staten Generaal dea f. O ei log aan Vrankryk gedeclareerd.

Den 19 April, is de keizerin, Koningin van Honi fcaryen en Bohecnien, in de kraam bevallen van | een Fnt.s.-

peb lóOctc&er, is Maria Anronetta , Koningin j va \ V rankryk , te Parys onthoofd.

'1794 Di-u F juny.is d'e Gemalin van den Rooms.♦.Keizer Frans in dj kraam bevallen van een Aarts: Hertogin.

|iji795« Den 18 January, nam delaatiTe van Nederr lands Erf S ta.okoudei.sde '. lugtnaar Engeland , en dés avonds omtrent 6 uuren 'is de. Revolutie te | teioen.begonnen , welke Stad de eerflé , en des * ander*r.daags volgden dié' van Amfcerdam en f Haarlem.

• Den 16 February » wiedden de Rechten Van den . Menfclv.gedecreteerd ,xen liet Erf-Stadhouder1 fcna"p~vbor altoos vernietig'.'. I Den 4 Maart, is de Viy huiJs-Bccm te'Amfl'éri. dam door de taunicipaliteitaldaar geplant, plech! tip ingtwyd. "

Den 5 April t J.s fe Bazel de Vrede gefloten tusi fehen den Koning, van Pru.ifl.en en de Republiek ' van Vranki yk.

-,. Den ij May, is In 'sllage eer Alliant/VTia&ast

ge-

Sluiten