Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de MARQUIZIN van MAZZÏNI. 437

toeven, een kleen vaertuig afhuurden, en het vast befluit genomen hadden, om de winden te taften; doch weldra vonden zij reden , om berouw te hebben, over dit te roekeloos beflaen, dewijl het vaertuig nog flegts een zeer korten tijd in zee geweest was, toen de ftorm zich zoodanig verhief, dat zij daer door weldra weder naer het ftrand van Sicilië teruggedreven werden, en bij deze hut, waer Ferdinand hen ontdekte, aenlandden.

Den volgenden morgen, keerde Ferdinand met deze wedergevondenen naer Palermo terug; en hier ontdekte hij hun, voor het eerst, de ontzettende gebeurdtenisfen , welke onlangs te Mazzini hadden plaets gegrepen. Nu overleiden zij alles, wat hun verder te doen ftond. Ferdinand haestte zich , om Emilia te gaen halen , welke hij weder herfteld vond, en die door vreugde en verbaesdheid geheel buiten zich geraekte, toen zij vernam, dat hare moeder nog leefde en Julia zich in veiligheid bevond. Te gelijk beval Ferdinand, dat zijne ganfche huishouding naer Napels zou overgebragt worden, dewijl hij voornemens was, daer in het vervolg zijn verblijf te houden. Vervolgends vertrok Emilia met haren broeder naer Palermo, waer hare bloedverwanten haer thands verbeidden, en waer de blijdfchap, welke deze eerfle ontmoeting veroorzaekte, nog aénmerkelijk vermeerderd werd, door de aenkomst van Mevrouw de Menon, om welke de Marquize naer de Abtdij van St. Auguflyn gezonden had. Deze Dame had reeds dit klooster verlaten en een ander tot haer verblijf gekozen, werwaerd de bode , dien men om haer E e 3 ge-

Sluiten