Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 DE BOUWVAL, of GESCHIEDENIS

gezonden had, heengewezen was. En nu begaf die gelukkig gezelfchap zich te fcheep naer Napels.

Van nu aen werd het kasteel van Mazzini, het welk ten tooneele van zulke ontzettende gebeurdtenisfen verftrekt had, en deze onaengename voorvallen aen hun, die hier te voren gedwongen geweest waren , mede eene rol te fpeelen , geduurig wederom zoude herinnerd hebben, geheel en al verlaten.

Bij hunne komst te Napels, deed Ferdinand een genoegzaem en duidelijk verflag van al het onlangs gebeurde aen den Koning: ingevolge van dien, werd de Marquize dus wederom In haren rang herfleld, en hij zelf tot zesden Marquis van Mazzini verklaerd.

En nu hield de Marquize, dus aen de wereld wedergegeven, en in ftaet gefield, om een acngenaem en guuftig lot te genieten, benevens hare kinderen, haer verblijf voordaen in haer paleis te Napels, waer vervolgends, toen de herdenking aen al het voorgevallene een weinig begon te verzwakken, het huwelijksfeest van Julia en .Hippolitus gevierd werd. Het herdenken aen de onaengenaemheden, welke zij te voren ondervonden hadden, en het lijden waeraen zij zich weleer, teroorzake hunner min, ten prooi zagen, diende thands alieen, om hun tegenwoordig geluk daer bij op het fterklte te doen affteken, en hen dit dus nog meer te doen gevoelen.

Korten tijd hier na, ontving Ferdinand een post, als bevelhebber in het leger van den Koning van Napels, en deed zich door zijne kunde en dapperheid van de overige helden dier oorlogzugtige en

on-

Sluiten