Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODGELÉEEB-HiCTORiSCHÈ

VJER MJL N2D JEJL IN ©

over de Gevoelens, de gronden, het gewigtige voor de eeuwigheid en burgermaatschappijen, den voortgang, en den tegenstand der hedendaagsche zoogenaamde verlichting en godsdienst-bestrijding:

z ij n d e

EENE VOORBEREIDENDE LEERRËDEN £

behelzende de grondjlagen ter uitvoering van het godvruchtig plan eeniger Leden van de Hervormde Gemeente te Rotterdam, om, in zes Jaarlijkfché Kerkredenen, de Leerjlellingen van hetProteJlantsch zamenjlelzel tt laaien verdeedigen, tegen deszelfs

HEDENDAAGSCHE BESTRIJDÉREN:

üitgefprooken, en met aanteekeningen, meest uit de kerk - geschiedenissen , vermeerderd,

door

JAN SCHAR P,

Predikant der Gereformeerde Nederduitfche Gemeente te Rotter* dam, Corre/pondeerend Lid van het Godgeleerd Genootfchap, ter verdeediging van den Chrijilijken Godsdienst, in 'J Graavenhaage, en van andere Nederlandfchc Genootfchappen.

TE ROTTERDAM, Bij JOHANNES HOFHOUT EN ZOOM* C I O I 3 C C X C I I I.

Sluiten