Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Rottirdamfche Godsdienst-vrienden, die Mij tot den uitvoerer hunner heilige inzichten verkoozen hebben.

Aan U, die, van het eerfle oogenblik af, niet alleen deeze Inrichting, die van zoo veel nut kan zijn , met goedkeuring en dankzegging tot God, gezeegend hebt; maar ook Mij zeiven, om mijnen ijver op te fpooren, de bewijzen gaaft uwer hoogachting en van uw vertrouwen; en, in plaats van mij enkel een Lid te laaten van het Genootfchap, dat Gij befluurt, mijnen rverklust vermeerderd hebt, door mij te verkiezen tot een Correfpondeerend Lid bij uwe loflijke Handelingen.

Nieuws, in den eigentijk gezegden zin des woords, vindt uw alles doorleezend oog en wijd omvangend hart hier zeeker Weinig. Ander er arbeid, ook de Uwe, heeft Mij, wat de zaaken betreft, meestal voorgelicht, en ik heb de bronnen, waar uit ik fchepte, doorgaans aaiigeweezen. Maar Nieuw echter is de form der bewerking, tn de zaamenvoeging van zoo veele verfchillende dingen, als mij, bij de bearbeiding, zijn voorgekomen; en misfchien vindt Gij hier, zo al niet eene beantwoording, ten minflen aanleiding ter beantwoording, van zommige. Vraagen, wier behandeling Uwe Wijsheid voor htt Qlgemeen belang noodzaaklijk gekeurd heeft.

Omfangt dit dan, Vaders en Broeders! het zij als eene Leerreden , het zij als eene Verhandeling , ten bewijze mijner ongeveinsde hoogachting voor het Genootfchap, dat, in deeze dagen zonder geloof en liefde, moeds genoeg heeft om in Je sus kruis te roemen, en

voor

Sluiten