Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x VOORBERICHT,

tegen deeze aanvallen, in opzetlijke Leerredenen, te Jaaten verdeedigen, op denzelfden voet, als, volgens een Legaat van den Ridder Sinserff , in deeze zelfde Gemeente, Jaarlijkfche Leerredenen gefchieden tegen de Deïften, ter verdeediging der H. Schrift. Zij zelve zeggen, in het hoofd van hunne verbindenis „ zedert lang, en „ bijzonder zedert eenigen tijd, te hebben „ geoordeeld, dat het belang der Gemeen„ te vorderde, een zoortgelijk Inftituut te „ formeeren, ter verdeediging der chara&e„ rifeerende Leerftukken van den Proteftant„ fchen Godsdienst, tegen de poogingen „ der Nieuwe Arrianen, Socinianen, en an„ deren, die, onder den naam van nieuwe „ Hervormers en Illumimten, de gewigtige „ Leerftukken der H. Drie - éénheid, de „ waare Godheid en ecuwig Zoonfchap van „ 'sWeerelds Heiland, de bovennatuurlijk ke werkingen van den H. Geest, en aria, dere hoofdleeringen van den Bijbel en „ het Chriftendom, ondermijnen en belpot„ lijk poogen te maaken, en bijzonder in a, aanmerking te neemen de voortgangen, „ welke deeze dwaalingen zoo binnen als a, buiten ons Vaderland maaken, enz." — Door diergelijke billijke befchouwingen tot deelneeming, en door belangftelling tot werkdaadigheid, gedrongen, beflooten zij

een

Sluiten