Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, xm

Zondag Avond, den 4den November,m de Groote Kerk > van Pag. 1--66, en liet Voorzingen. Bet gebed des Heer en, vers 3, 9 «» 10, en Nazingen, den Avondzang, vers 1, 6 en 'j.

Vingsdag Avond, den 6d.en Nov. indePrinfe Kerk, van Pag. 66-206, Voorgezongen Pfalm 68 , vers 15 en 16 , Nagezongen Pfalm 83, 4, 5 en 10.

Donderdag Avond, den 8fte» Nov. weder in de Prinfe Kerk, van Pag. 206 tot het Einde: zijnde de Voorpfalm PJalm 119* vers 7 enS, en de flotzang uit denzelfden Pfalm, vers 63 en 64.

De Uitgaave deczer Voorbereidzclen ( zonder dat ik voorneemens ben dit met de bijzondere Leerredenen te doen) achtte ik noodzaaklek voor mijne Gemeente, om dat zij dezelve zeer zeèker niet in het geheugen houden kon, en echter dikwils m het vervolg noodig zou hebben dezelve te vergelijken: ook hield ik het nuttig voor anderen, bijzonder voor jonge Leeraars en heihebbers van den Godsdienst, die een genoegzaam ftuk in dit gedeelte der hedendaagfche Kerkgefchiedenis noodig hadden en tot nog toe ontbeerden. -

V\ at

Sluiten