Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3 )•■(

gezuiverd van menfchelijke bijvoegzelen, tot de reinheid van het eerfte Chriftendom (dat men of niet kent, of moedwillig misvormd heeft) weder te brengen. Denkt niet, dat godgeleerde haat hier een dolle kerktwist aanbindt over kleinigheden van geen belang, of dat een mensch hier fchuldig gemaakt wordt om e'e'n woord: Gij kent mij genoeg, Geliefden! en mijnen onverwinlijken afkeer van noodloos gekibbel, om overtuigd te zijn, dat ik nooit dezen taak had opgenoomen, zo ik raazen moest over woordentwist en vraagen, die zonder nut of leering zijn; maar het geldt hier niets minder dan uw waar geluk , dat mij boven alles dierbaar is: men verbergt U uwe zwakheid, uwe ellende, uwe ftraffchuld en uw gevaar; men ontrooft U een God op wien gij vertrouwen, eene heilörde die U vertrooften, een Euangelie dat U bemoedigen,.een Geest die U tot de deugd alleen bekwaamen kan; de betrekking, die U bindt aan Uwen fchepper.de ellende waar in U de zonde ftortte, toen gij uwen God verliet, uw onvermogen en vijandelijk hart, waar van gij zoo veele proeven hebt, de gevaaren die U omringen door het oproer, dat Satan gemaakt heeft in Gods geeftenweereld, Gods oneindigheid in zijn drie-éénig beftaan , dat de' beperktheid van uw fchepzel-vernuft overfchreedt, de rechtvaardigheid uwes Richters, en de eeuwige wraak zijner getergde langmoed, de Godheid en het borgwerkvan uwen Zaligmaaker, de invloed en het werk van zijnen Geest, de heilbeloften van het Euangelie, u verzeegeld bij het bad der wedergeboorte en de gemeenfchap aan het lichaam en bloed des Heeren, uwe verwagting zelfs op het inwoonen bij uwen Heiland, als deeze leeme hut in het ftof herzinkt om heerlijker teverrijzen; — dit alles, en nog meer, — en, in dat alles, uwe gerustheid des leevens, uw vertrouwen A a des

Sluiten