Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 5 X

de Opklaaring en nieuwe Volks-verlichting. — En hoe kan het anders bij ftellingen, waar in Dit de grondflag is: „ onze gedragingen kunnen God niet „beledigen, hij wreekt dezelve niet; onze ziel is „ enkel eene gefchiktheid onzer hersfens en van ons dierlijk geitel, maar beftaat op zich zeiven niet; „ alle godsdienftige voorfchriften zijn Bijgeloof en „ Priefterdwang, en alle burgerdeugd en wet verzin„ zeis van de tijrannij der Grooten, die men beide „ moet tegenftaan; als wij derven blijft niets overig, „ en, zo'er eene opftanding is, dan is 'er toch geen „ ftraf, althands niet dan voor een tijd , en om ons „ geluk voor "altoos, in de herftelling onzer afgebrookene genoegens , te bevoorderen ?" En ik, mijne Waardfte! die U reeds nu en dan tegen dit vergif, dat als de kanker voortè'et, daar het pas gaf, heb gewaarfchuwd, ik zou mij dan onttrekken , om, daar toe geroepen door de godvruchtige poogingen van' zommigen uit U zeiven, opzetlijker tegen die ondermijning van uw tegenwoordig en toekoomend geluk te waaken, en U voor verleiding te beveiligen? zeeker, dan moest ik God, dan moest ik mijnen eeuwig-gezeegenden Vcrlosfer, dan moest ik mij zeiven , dan moest ik U, aan wie ik zoonaauw verbonden ben, veel minder liefhebben.

Hen te overtuigen en te winnen, die, onder den chriftelijken naam het Chriftendom beftrijden, is iets, dat, hoe zeer ik het hoopte, door mij naauwlijks verwagt kan worden , en daar ik mij vergeefs mede vleijen zou: tegen ingezoogene vooroordeelcn , zoms door moedwillig opzet onderftcund, ten minden meest al door hoogmoed en eigenzin verdeedigd, helpen geene zeedelijke middelen, en zielen te veranderen, gezindheid des harten om te zetten, is uw werk alleen , Geest des leevens, die in Christus zijt! Maar Ulteden, mijne Geloofs-gcnooten ! te verfterA 3 ken.

Sluiten