Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 6 X

ken, en tegen het bedrog te waapenen, uw geluk en uwe vertroofting door het Euangelie Gods te bevoorderen, ziet daar alles, wat ik bedoel, en van Jesüs liefde hoopen durf.

Misfchien bevit hun haat mijn poogen, misfchien zijn de gereede fcheldnaamen van domheid, vooroordeel, verblinding en prieflerdrvang, naar gewoonte, mijne belooning; doch meer dan dat heb ik voor mijnen. God en Zaligmaaker, den troost mijnes leevens en de verwachting van mijn doodbed, over, en, om Uwe zaligheid, zullen het mijne geliefdfte eertijtels zijn (a).

Ge-

(a~) Deeze vooruitzichten op befehimping zijn, op de ondervinding van de gewoone handelwijs deezer Lieden , gegrond. Toen de bekende Lavater, in zün Gebedeboek, onder anderen een Gebed begonnen hadt: „ Gij zijc van den „ hemel op aarcle gekoomen, eeuwige Zoon des eeuwigen

Vaders, door wicn alle dingen gefchapen zijn!" enz. fchreef men van hem bij de Rcccnfie, in de Algem. Duitfche Bibliotheek van NlCoLAt, dat hij de oude dorre Theologie van Chriftus uitventte. Niet beter ging het Profesfor Seiler te Erlangen, toen hij in eene Latijnfehe Redevoering tegen de dwaaling gewaarfchuwd hadt, waar in men meende, dat hij Steinbart, Teller, en de Duitfche Bibliotheek bedoeld hadt, wordende deswegens deerliik gehavend in een zeer beledigenden brief van een quaft Reiziger, die hem gehoord hadt, geplaatst in de Bib', van Nicolai, XL' Bande ft. pag. 622. waar tegen Seiler zich verdcedigd heeft in de Erlangfche geleerde Aanmerk, en berichten 33* Jiuk 1780 — De Recenfien in ons Vaderland gaa ik, om niet haatelijk te fchijnen, voorbij, het zou anders ook aan geene voorbeelden van partijdigheid ontbreeken: dan wat men ook zegge, beantwoordingen van zulke dingen moest men nimmer fchrijve:: , tot de verdeediging van Jesüs Euangelie moet elk altoos gereed zijn, maar te kibbelen over onze eigene eer tegen onbevoegde en onbekende Recenfenten, en boekrichters zonder Qualificntie, heb ik altoos voor vruchtloos gehouden: partijdige Roem of Laster geeft, mijnes oordeels, een eerlijk man weinig waare Eer of Schande,

Sluiten