Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7 X

Gelooft mijne eigene ervaaring : ik heb, in onderfcheidene leevens-ftanden, de weereld gezien in alle gedaanten; weinige genoegens geeft de weereld , de zamenleeving, de vriendfchap, het huisgeluk, of ik heb iets daar van gefmaakt, maar nergens 200 veel onfchuld, zoo veel zaligheid, 200 veel leevendige blijdfchap, 200 bedendig genoegen, als in de betrachting van het Euangelie en het eenvouwig geloof in God door Jesus Christus : ik heb, en zoms niet zonder allen lof, mij meer dan e'e'nerlei arbeid en wetenfchap bevlijtigd, maar nergens die wijsheid als in den godsdienst, nergens dien loon, als in het goed geweten, door het geloof gereinigd, aangetroffen: ik heb bijna ook in allerlei kwaad geweest, ik ken de moeite, het verdriet, de zorg, de traanen, de nijd, de lader en de ontrouw, maar fchadeloos was alles, en het hart hicldt moed, wanneer de vertroodingcn van den Heiligen Geest dc ziel doordroomden : Eindelijk, door ondervinding geoefend, ken ik, bij zondaars-ellende, ook fchepzel-zwakheid , ontmoedigende krankheden en verfchrikkingen des doods, maar meer bemoediging is nergens, dan in het lijden van Immanuël, en in den dood van hem, die lceven en onverderflijkheid aan het licht bragt door het Euangelie. — En, zou ik dan niet alle mijne kracht bedeeden, om U te doen houden wat gij hebt, op dat niemand uwe kroon ontneeme? zou ik niet, zoo lang ik bij U ben, U tot de genade Gods vermaanen ? niet zorgen, dat Gij, dat mijne kinderen, in uurcn van verzoeking, ook na mijnen uitgang, van deeze dingen gedachtnis hebben ? — wel zeide één onzer oude Godgeleerden:

,, Goud en fchatten zijn begeerlijk, „ Land en zand met lust vermeerlijk, ,. Diamanten onverreerlijk, „ Pracht en hooge ftaaten heerlijk,

A 4 „ Kost

Sluiten