Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s, van de Leer, door Gods Zoon verkondigd, — de godebetaamende leer onzer gelukzaligheid, — te „ waaken, en de liften te verijdelen van elk, die \, verderflijke dwaalingen zoekt in te voeren, en de „ gemoedsrust der aankleevers aan het echte Euange„ lie te verftooren."

De tijden zijn veranderd, de dwaalingen hebben een ander voorkoomen, en onze hedendaagfche beftrijders hebben andere naamen, en gedeeltelijk andere, of, laat ik liever zeggen, in een moderner trant verfmeedde wapenen; maar, Geliefden! het Euangelie is het zelfde, en zo Nu de dwaalingen ééven fchadelijk, de konftenarijen ééven liftig, de oogmerken e'éven godsdienst-ondermijnend, de gevolgen ééven troostbeneemend en zeedenbedervend zijn als Toen, dan behoef ik geen tijd te fpillen, door de gepastheid mijner keuze te bewijzen, om deze Apoftolifche taal tot een grondfiag te leggen van ons godsdienftig plan.

Den Euangelischen Godsdienst te verdedigen tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders,

is ons plan, en de vastheid uwes geloofs en den roem

uwer hoop te verfterken, ons waare doelwit.

„ Geliefden! het getuigenis Gods is meerder dan de „ menfehen, en dit is het getuigenis van God, dat hij „ getuigd heeft van zijnen Zoon, en nu, zo iemand s, Gods wil begeert te doen , die zal van deeze Leer „ bekennen, dat zij uit God is. " —

Laaten wij

I. Iets zeggen over de geleegenheid tot, en den beeldrijken inhoud van onzen Text.

II. Het ftuk zelve meer bepaald behandelen, in opzicht tot de godsdienst-gefteldheid, waar in wij leeven, en het Plan, dat wij onder handen hebben.

Sluiten