Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K i? *(

Om nu niet aftewijken van ons doelwit, moet ik U eenige, oogenbükken nader in Ephefen bekend maaken, en U den toeftand doen zien eener Gemeente, rondom beftreeden , aan de zwakfte zijde beftreeden, en blootgeiteld aan allerlei wind van Leering , niet zoo zeer in den tijd van Paulus, als in de kort daar op volgende dagen, die hij voorzag; die hem bekommerden ; die hij mondeling voorfpeld hadt (Hand. 20.); en waar tegen hij fchriftelijk hen poogde te wapenen in onzen Text.

De leden der Gemeente in het volkrijk en prachtig Ephefen, voor zoo veelen zij uit de Heidenen waren , hadden geduurig te worftelen met de vooroordeelen hunner opvoeding niet alleen, maar ook met den bijgeloovigen godsdienstijver hunner Heider.fche familiën en oude kennisfen, en met de aanzoeken tot de vrolijke fpelen en feeften ter eere hunner Goden : hoe noodzaaklijk was het dan niet hen te wapenen tegen flingering, verleiding en list! vooral, daar wij van elders, en uit het Zilvcrfmids oproer, Hand. 19, weeten, hoe dol bijseloovig men te Ephefen gezet was op den dienst van Diana (a), en hoe woedend tegen

al-

O) Met .volle korven is overal over dien Ephefifcbgn eerdienst, en den Tempel, aan die Godin gewijd, gefchreeven , waar van ik hier niets herhaal, men vergelijke flechrs de Schrijvers, aangehaald bij Fabricius, CW. Apocr. N. T. Tom. 1. p. 573. e;i leeze Ezech. Spanheim, Ant. Rom. T. 5. de Vefia ü Prytanibus Gracorum p. 698. — Alleen wilde ik, ter voorkooming van misvatting, die ik, zointijds zelfs op Predikstoelen, gehoord heb, herinneren, dat de Ephefifche Diana trfet'jfe boogfckutjler, of Jachtgodin was, maar de Multlmammia, bij de Grieken «-«Avpcórdw genoemd, waar door zij de aarde, of liever de Alma mater, de alvoeder.de Natuur verftonden, het geen reeds is opgemerkt door Kieronymus , in zijne Voorreden voor deezen brief, Opp. T. 9. L. 1. p. 122. — de Ephefifche Diana (waar van men de beelden heeft cp de penningen van Antoninus en Comkodus, en bij Claud. Msnetrejus de Jiatua Diana, cn uit

Sluiten