Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «9 X

welke de zaligmaakende genade tot maatigheid, rechtvaardigheid en godzaligheid riep, tegen de verleiding gewaarfchuwd te zijn !

Uit deeze bronnen fchepten rasch de mannen, fpreckende verkeerde dingen, en men kreeg te Ephefen al vroeg een foort van Opklaarers, Godsdiensthervormers , in den fmaak van dien tijd , en eene andere bende, llluminaten en Geejlenzienders, die beide voor het Euangelisch Chriftendom ééven fchadelijk waren.

In Ephefen hadt men eene menigte wijsgeeren van allerlei fecte, weetenfchap en o effen in g : de gevoelens van Pijthagcras, die zeer veel van de Egijptifche wijsheid hadt overgenoomen, de geheimzinnige leer van Plato, de naturalifterij der Stoïcijnen , die Zeno volgden , werden daar geleerd ; maar vooral bloeide daar de Iönifche Seóïe , zoo genoemd naar Thales , die te Mi!eten was gebooren, en de eerfte was, die den naam van Wijzen droeg; deeze, gedeeltelijk door de Priefters in Egijpten ondcrweczen , gedeeltelijk door eigen naarftigheid geoeffend , bevlijtigde zich vooral der natuur- en ftarrekunde, en hadt van de

Oo-

Cent. i. C. 39, doch aan de Ephefters toegekend bij Diogenes Laërtius in Kit.-. Heracl. L. g. Sca. 3. en door Jal>

blichus Pttd PlJTH. C. 30. -'- Zïj M± bij S™ li a30 1. c. ipéa* pyèitt in}ïfê( fVo', m <?è f<j),«AA» t£ ft** «AA»»: het

geen Cicero Quefi: Tufcul: L. 5. C. 36, bijna letterlijk heeft; Nemo de nabis unus excellat, fed, fiquis exftiterit, aha in toco & apud alios fit. Niemand van ons munte uit (in het Orieksch: deuge ergens toe'} of hij vertrekke naar elders, of bij anderen. Ik gis echter, öf deeze wet niet ruim zoo zeer tot de Democratie dan tot de zeden behoort, doch zij is 'er r.iet te beeter om: de deugdzaame r.ïoet in die oogefch&te regeeringsverm. of liever Anarchie, veelal het llachtoffer zijn , voor de ingebeelde vrijheid van Lieden , die de gelijkheid in Jlechtheid zoo wel als in rang, onder de rechten van hunne menscheid tellen. De gefchiedenis kent het Exojiracifmus van Apjstïdes wel, cn laatere voorbeelden zijn niet zeldzaam.

B a

Sluiten