Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 21 X

dienst gebooren. — Onder dat denkbeeld toch veYtoonen zich alle Dwaalgeeften, en iemand, die zich zeiven een ketter noemde, zou weinig opgang maaken. — Men gaf zich voor menfehen uit van een fcherp vernuft, een fijnen fmaak, een diep doorzicht, en eene verbaazende geleerdheid : men gaf voor , algemeene liefde te bedoelen, terwijl men niets dan voordeel, wellust, vrijheid van vervolging en eigen roem beoogde. — Deeze wijsheid, die men meest geleerd hadt van de oude Oofterfche wijs geer en, die ze dan eens verbeeterd (a), dan eens verflimmerd, en op allerlei wijzen gefatzocneerd hadden, noemde men TtöritS', de kennis, de wijsheid, in den regenwoordigen ftijl opklaaring j en zich zeiven gaf men den naam van Gnoftiken, veelweeters, opgeklaarde Ut* den, _ Deeze menfehen, die, wel reeds bij het leeven der Apoftelen onrust brouwden, maar echter kort daar aan de meefte opfchudding maakten, zijn de rampzalige Vaders van de meefte ketterijen der eerfte Eeuwen, en zelfs van Arrius , of liever van veelen uit zijne navolgers (&). Intusfchen wiften die tot alles raad: want

i°. Ef-;

(<0 Onder deeze Verbeetcraars van de Leer der oude Magi, tellen veelen Zóroaster, met Hijdë, Hifi. Rel. Vet. Perf. O'xfori. 1700, die echter, hoe waarfehijrtlijk hij zijn gevoelen aan veelen gemaakt heeft, door anderen beevïg wederfprooken is, men'vergelijke J. C. Wolfius Mamchaetstfots ante Manichttos. Ha:nb. 1707.

(6) Men vergelijke over de Gnoftiken de fchconc Latijnfche Verhandeling Van mijnen duurgefchattèn vriend Nir.uwland Disp. qua quédam Theologemata Gnofiicórum ddfixum ' tsliquod Sijfiema veteris Japientie revocontur. Utr. 1740. --CïsRÏN'rHüS, Ebioü, en andere hoofdketters waren wel eigenlijk geene Gncfiihcn, befebouwd als eene fecte, ,die dien n'aam droeg, het geen laater fchijnt gebeurd te zijn; echter i'prooten hunne dwaalingen uit dezelfde gronden der Oo.:erfche Wijsbegeerte, en'Paulus gebruikt de benaaming van

Sluiten