Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 32 ):(

ï*. Ergerde aan de heidenfche Wijsgeeren de Leer van Gods ée'nheid, zij hadden hunne oneindige gefiachtreekeningen der Aeonen en uitvloeizels van God uitgegaan, en van welke God zich als Ondergoden bediende; en zo zij zich aan de verheevenheid van Christus ftieten, zij hervormden hem fpoedig in niets meer dan in den Eer* sten Aeon, uit het Pleróma afgekoomen, enin den mensch Jesus woonende, die den Demiurgus, en de Stof bedreden hebbende, in het

Pleróma Gods was weêrgekeerd. Op deeze

gronden de leer der Verzoening en der heilörUe noodwendig moetende verdraaien, en niets anders fchijnende te lecren, dan het geen de beroemdfte Magiërs reeds lang geleerd hadden, en zich bedienende van hooge, winderige, magifche

uit-

Valschgenaamde weetenfchap •f>tvcó}tt:if yiarif i Tim. 6: 2cx, — Men leeze Camp. Vitmnga, Obf. S. L. 4. C. 91 de harejibus avo Apcfiolico in Eccl. Chrifi. na;is: Ittigius de Harejiarchis avi Apojlolici & Ap'fiolico projciim, SeeJ. i. C. 8. f>. 84: en vergelijke het geen Buddeus, Mosheim en Venema over deeze Lieden in hunne Kerkgefchiedenijfen gefchreeven hebben , en dan twi.jffel ik of men wel votkoomen zal toevallen aan Prof. Tittwan, die anders veele fckoone aanmerkingen heeft, in Disf. de vefiigiis Gnofiicórum in 2V. T. frufira quajitis. Lipf. 1733. Meifnoemtd.it met reden Oofierfche Wijsbegeerte, waat uit de (lukken van Sanchoniathon , door Philo Bibliu,-; vertaald, en bewaard bij EuseBius Prap. Euang. L. i. C. 9, 10, blijkt, dat de Leer der Aeonen en van den Demiurgus bij de Pkeaiciers gemeen was, men zie Turieu, Hificire des dogmes & des cultes, p. 430447* — De voordellen van deeze Weereld-wijsheid zijn de woorden va:: menfchelijke wijsheid, die Paulus in de prediking van het Euangelie zoo zeer afkeurt, en waar door Hij niets minder bedoelt dan een verfiandig voorfiel of betamelijke welfpreekenheid in de bediening des wcords, gelijk ons zommigen beduiden willen, die hunne domheid of traagheids met misbruikte bijbelplaatzen" bedekken willen.

Sluiten