Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x *4 n

Wekking viel niet te denken, daar de Opjlan* ding niets anders was dan hunne opklaaringen de overwinning op de ftof. Zoodaanige waren dc Verlichters 'van dien tijd, en gij voelt, hoe pas bekeerde Chriftenen, dan eens aangezogt door vriend en bekenden, dan eens beftreden door de gefleependfte Wijsgeeren, dan wéér gedrongen door den Jood, die de godlijke inftelling van Levi's altaafeh voor zich hadt, dan weer geZweept door eigene vooroordeelen en liefde tot vermaak, en eindelijk in handen vallende van zulke Eerstgeboorene des'Satans, dikwils gefchud, grflingerd én door allerlei wind van leering om gevoerd wierden , in een dagelijksch gevaar, om Jesus geheel te verlaaten, en fchipbreuk te lijden aan hunne zaligheid.

Hier bij kwam nog ten Iaatften, dat Iönien, en vooral Ephefen vol was van zoogenaamde Illumina* ten, die voorgaven gemeenzaam met de Geeften te vêrkeeren , en over dezelve een verwonderlijk gefcag te hebben. Een kwaad, dat vooral onder de Jooden fchuilde, die toen reeds de geboorte gegeeven hadden aan dat Ooftersch verdichtzel, nog heden zoo gemeen onder de Arabieren, dat Salomo de Geeften onder bedwang gebragt heeft,' en dat zij elk moeten dienen, die of de geheime middelen om hen te regeeren ontdekt, of die bij toeval in het bezit geraakt dér Amulettes en Taiifmans, waar aan de Vetfchillende Geeften als Slaaven zijn toegevoegd (ö). Lucas verhaalt ons, Hand. 19: 13—20, eene zeldzaame gefchiedenis van eenige Jooden, die ook die konst zich lieten voorftaan, maar die eenen weezentijk boozen geest ontmoetten, onbeleefd genoeg, om

voof

C«0 Josephüs, dnt. I, 5. C. 12. '

Sluiten