Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *ê X

voor hunne kwakzalverij geen eerbied tetoonen, en

die hen deerlijk havende (<j). Intusfchen waren dezoogenaamde Toverijen en geheime Konften niet minder in zwang onder de heidenfehe Ephefiers, die op ée'nmaal, door de kracht van het Euangelie overwonnen, voor vijftien duizend guldens aan boeken over hunne konst verbrandden , Hand. 19: 20, vooral maakten in de oudheid de Eplief.fche Letteren of Woorden, die als Amulettes bijzonder beroemd waren, veel gerucht o) , en onder die Ephefifche Toveraars kreeg naderhand Apoilomus , van Tijana in

Ca-

(a) 0ver de Duivelbanners bij de Jooden vergelijke men A. v. Dalen de Divinat. idololatricis C. 6.

(6) Over de Ë<pé?i» o-zie men Galeus ad Jamblichum p. 290. en Küsterus ad Suidam , T. 1. p. 9ro. Men meent, dat deeze woorden, of letteren, op de kroon, den gordel en het voetftuk van Diana gefchreeven ftonden. Hesijchius in Lexico, p 402. en uit hem Erasmus, Adag. p. 305, hebben ze ons bewaard: — daar is flot noch zin

aan: —aVki , Kmt«o-*i , A\£ , TeTpaij», &ccjj.i.-:f*inos, AVs-(m. — dat is: — Donkerheid , Licht, HijzeLv'', Viervouwig, Zon, Het w aar e: — die 'er fmaak in heeft kan het doen, maar mij lust het niet hier iets is van te ontcijrïeren, zoo^ veel fchijnt mij toe, dat hier iets van het geheimzinnig Licht, waar op de Gcïllumincerdcn in geheime Genootfchappen (doch vaii verfchillenden aart) zich beroemen. — Als men deeze toverwoorden bij zich zeiven kon opzeggen, Kertc>.tyeit «.-.-» «Ofia£«i», werdt men van booze geeften verlost, vertelt ons Plutarc;:us , Ópp. T. 2. Sijmp. Ij. 7. Quefi. 5'. — Suidas in Voce zegt ons, dat een Ephefier in de Olijmpifchc Speciën niet kon overwonnen worden, voor hem Tpt*x.<»r* dertig letteren van den enkel losgemaakt waren, waar aan Erasmus, l. c, een natuurlijken uitleg geeft van dertig reeds overwonnen mannen. — Wel fchreef Paulus, C. 4: 18. verdurflerd in het verjland. Veel overcenkoomst hier mede hebben de Tover-riveen bij de Ouden, vooral de Ephefiers, in gebruik, die tegen ftaal, vergift, en wat niet al? beveiligden ; zoo wel als de Letteren, die men in lederen doosjes bij zich droeg. De geloovigen te Ephefen hadden een be.tejr. endirpand, dat hen verzecgeide tot den dag der verlos faz.

b 5

Sluiten