Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 3° X

zicht, te doen kennen, het geen alle erkentenis en öandvaftigheid waardig was.

B. Laaten wij deeze beide dingen nu uit den Text bezien. •

tt. Vaa drie, of liever van vier gelijkenisfen bedient zich de Apoftel, om het beftaan te teekenen van ongeleerde en onvafre menfehen, vooral bij mangel van duidelijke en zeekere Godsdienst-gronden en begrippen.

». De Eerfte is: dat wij niet meer kinderen zouden zijn: ongetwijfeld is het, dat de Schrijver hier zeekere

- geestgefteldheid, zeekere lichtzinnigheid , bedoelt, en, ten aanzien der verftandelijke werkzaamheden, VYI7T10?, eigenlijk een klein kind, overftelt tegen den volkoomen man (&v$pa TtAttov) in het voorige Vers; en dat dus niet de lieftaalige onnoozelheid en zachtgeaarte ée'nvouwigheid, maar zwakheid, tederheid en onvolkoomenheid de kinderlijke charaéiers zijn, waarbij wij ons hier bepaalen moeten (a). Hoe heel weinig is 'er noodig, om het iigtgeloovig en onnadenkend kind, dat geene gevaaren kent of vreest, aan te lokken, aan ons te verbinden, en tot alles wat men wil te vervoeren! Door een . weinig fpeelgoed, vooral dat blinkt of bromt, door een hand vol gezuikerd lekkers, en met fchoone beloften, wordt de onnoozelheid

zoo

00 Dat n-riof bij alle de oude Schrijvers voor eerstbeginttrade, onvafie, kinderlijke verft and en, die ligt te verleiden zijn, genoomen wordt, toont Alberti , Ol-f. JPhitol. p. 367. Zoo gebruikt Arrianus n;xies, Hifi. Indic. 32. 10, en Poujbius iiif tituiH L. 4, C. 8, volgens Raphelius , Anmit. Polijb. p. 540, over welk itXtm men vergelijke ezech spanheim in Not ad Callim. p 19 & Obf. in Eundem p. 24, Jens , ferculum litter. p. 26, en deszelfs leermeester Perizomus in JLelian. L. 4. C, 3.

Sluiten