Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 38 X

borst; en door hunne zedekunde de lamheid onzer handen in het betrachten van de deugd geneezan: een verdoovend Opiaat ftüt alle de fmerten van het gewond geweeten; met ée'n woord, zij noemen zich de Beweldaadigers van het menschdom, met dat gevolg, dat wij, van Israëls heelmeefter, Gileads balzem, en de Euangelifche geneeswijs, afgetrokken, te laat bemerken, dat onze kwaaien, waar van zij de oirzaalc niet kenden, de verfchijnzels niet waarnamen en de gevolgen niet voorzagen, fteeds verergeren, en eindelijk ongeneeslijk en doodlijk geworden zijn, en wij de rampzalige martelaars eener gecftelijke kwakzalverij, die in niets anders, dan verwaandheid, belangzoeking, en het toedienen van verkeerde, of kwalijk toebereide geneesmiddelen, beftaat, en onze ligrgeljovigheid ellendig heeft bedroogen.

Zie? daar de volgeeftige, de -wel gekoozene beeldfpraak, waarvan zich Paulus bediende, en die, te zaamen genoomen, ons dit denkbeeld geeven: „ Men» fchen, die, door fchijn bedroogen, de zuivere leer van Christus verlaaten, en aan Verleiders het oor leenen, zijn als kinderen , wier eenvouwigbeid „ door lokaas wordt verfchalkt; als vaartuigen, zonder ballast of beftuuring, verbrijzeld door een 01kaan; als onvoorzichtigen, door valfche fpeelers „ opgeligt; en als Lijders, wier ongeluk door kwak„ zalvers voltooid wordt.-" — En wie der Ephefiers, wie der Chriftenen, zou dan dit leed niet fchuwen ? — zou Paulus niet enkel ernst zijn, uit liefde voor hun heil? — vooral, daar het óógmérk van Jesus was, om, docr Apoftelen en Leeraars, tegen den ftroom der verleiding de harten te verzeekeren ; immers, de grond zijner waarfehuwirg is, opgevaaren in de hoogte, heeft Jesüs de bedicr.ing van het Euangelie verordend , op dat zulks niet gebeur e.

2. En dit brengt ons, ten laatften, tot de behan-

dc-

Sluiten