Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 39 X

deling van het verband, waar in onze woorden flaan~, of, met andere woorden, „ het weldaadig oogmerk j, van Jesus en zijn Euangelie, ook in dit opzicht, als

de grond der Apoftolifche vermaaning tot ftandvaf,, tigheid in belijdenis ên geloof." — Ook dit verdient nog een weinig van onze gandacht.

In elke maatfchappij wordt onderlinge verdeeldheid deoirzaak van vijands-fterkte, en de magt is de dochter der Eéndragt; dubbele reden hadt dan de Apoftel, daar vijanden dreigden, daar gevaar op handen was, en het Chriftendom heevig ftondt te worden aangefchonnen, om de Ephefifche bekeerlingen, in ons Text-capittel, tot eensgezindheid te vermaanen, welke hun onderling geloof verfterken , ftandvaftigheid fiijven, moed vermeerderen, en de verleiders het voordeel, dat zij bedoelden, betwiften zou, die in teegendeel hunnen winst zeer zeeker konden bereekenen, naar de maat van partijfchap en benijding, die in den boezem der Gemeente plaats vondt, en door hun niet weinig werdt aangestookt.

Te Ephefen zal het geweest zijn als alom in dien tijd; de Gemeente beftondt gedeeltelijk uit Joodfche, gedeeltelijk uit heidenfche bekeerlingen, cn deeze twee partijen verftonden en verdroegen eikanderen niet ongemeen wel (a); de heidenfche wonnen het veelal in getal, doorgaans'in kundigheden, dikwils in tijdelijke goederen, waar van zij de Gemeentens in Judea rijklijk onderfteundeii, en over het algemeen hadden zij meer eenvouw'g geloof aan de Genade en meer vertrouwen op Jesus als eenigen en volkoomen

zaa-

00 Men leeze Prof. Nonnen, Disfert. de disftdiis inter vocatos Ex-Judeeas & Ex-paganos, tempcre Jipt'ftolorum. Bremae 1755. en bet Bericht over de vilfche Aprftden in de lerft; Kerkgefchiedenis, bij den Heer Nieuwla.nd, Led. Hijt. E;rf. C. 9. § i. f. 248.

e 4

Sluiten