Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 4= X

5", der genade naar de maat,waar mede aan Christus

M zelve toegemeeten is, dat is, verhooging volgt op

ootmoed, gelijk hij niet is opgevaaren, dan na dat „ hij eerst is neergedaald:" het hoofd-denkbeeld is zeor juist, en ik bedien 'er mij gaarne van in meer dan ééne plaats; hier echter lacht mij de gewoone verklaaring meerder toe, om de volgende verfen, waar in eene uitbreiding is van deeze (telling: „ na

eene wijze vrijmagt deelt dc verheerlijkte Chris„ tus de gaven uit; daar toe heeft God den Midde-

laar verhoogd; en, ter bevoordering van het geluk „ der zijnen, maakt hij van dat recht zulk een ge„ bruik, als met de omftandigheden der tijden het

best overeenkoomt." — Om dit te betoogen beroept hij zich, in het 8^. vers, op Psalm 6b'.- 19, daar David van den Mesfias getuigt (a), dat hij, in heerlijkheid opgenoomen bij zeegepraalende hemelvaart (b), de gevangenis gevangen voerde, ftaatelijk

over

(a) Dat de Pfalm door Paulus alleen bij accommodatie op Christus wordt te huis gebragt, en letterlijk op de Sinaïtifchc Wctgeeving ziet, hebben veelen gezegd, en weinigen , — akhands van Vs. 19 af — waarfchijnlijk kunnen maaken, onder die is Surtvnhusius /3/(3a. KUTu^.ay^, tegen wien zich reeds Wokenius verzet heeft in Meditat. prirai. T. 2. & Harmon. V, & .N. T. Pfeifferus , Commcnt. Exegetico Theolog. heeft reeds genoegzaam beweezen, dat de verheerlijking van den Mesfias het onderwerp van dit zangfluk is, en Gusset heeft den fchrijver van.'bct bock Chisfuck Emana voldoende wcderlegd over den -68ftcn Pfalm, Part. 1 C. 91. — Veel zou ik hier kunnen bijbrengen, maar ik zou na Homerus den oorlog bezingen, Zo ik hier uitwijdde, na hetgeen over deezen Pfalm gezegd is door den hooggeleerden Hofstede , in zijne Bijzonderheden, alwaar men de voornaamfte fchrijvers aangehaald, en al het weetenswaardigfte opgegeeven, en naar 'sMans wijs, dat is geleerd en cicrlijk, zal behandeld vinden.

(O Het gevoelen van H. Deusing, Bibl. Brem. Cl. r. fase. 2. p. 30, dat opgevaaren in de hoogte niet op de hemelvaart, maar op de Reformatie ziet, zal wel bij niemand ingang vinden.

Sluiten