Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 43 X

over allen vijand, Satan, weereld, zonde, en bijzonder den Dood, door de opwekking en verheerlijking van veele heiligen, triomfeerde, en ( het geen hier eigenlijk meest te pas koomt) aan de menfehen gayen gegeevenheeft, of, gel jkdc onzen het htbreeuwsch meefterl jk vertaald hebben, garen genoomen , (0f bekoomen} heeft, cm uittedeelen onder de menfehen (V). — In het o-\ en io«, vers past bij de aangehaalde plaats op Jistjs toe, die (na cp aarde, in den fiaat der vernedering, uit eene vrouw geworden, en tot in den dood en het graf (6) vernedeid geweest te zijn ,, toen hij van den Vader, was uitgegaan) wederom verheerlijkt

is,

Ca) Hier fchijnt de grectfte zWaarieheid in de aanhaaline van den Apoftel: hij leest, 'i2»*K Si^» t»?5 i,$,é*us., hij heeft aan de menfehen eoyen gegeeven, en bij D/.vid leezen Wij, riJDÖ nhp7, hetgeen men letterlijk vertaalt,

tttj heep gaven genoomen onder de menfehen , het is echter geene invulling, maar echte vertaaling van de onzen , gencomen om uittedeelen; voorbeelden van zulk eene dubbele beteekenis bij de Hebreen . vindt men bij Glassius , Gramm. S. Trae. 3. Can. 2, np7 7.cst dus'necmen om te geeven, ZOO is b. v. Hof. 14. 3, 3^ -,p-, geef het goede, eig. neem om ons te geeven, en dus heelt Paulus den zin des Dichters volmaakt wel uitgedrukt.

Oö Op deeze wijs irek ik de verfchillende uitleggingen zaamen van de uitdrukking, nedergedaald in de hene.denfie deelen der aarde : aan de formeering in de baarmoeder denken zommigen uit vergelijking van Pfalm 139. 15, >nttp1 nWltlTQ, ik ben als een borduurzcl gewrocht in de benedenfie deelen der aarde; anderen denken aan den geheele» fiaat der vernedering op aarde, als of Paulus de benedenaarde (telde tegen den top van Sina'i, waar op hij, de verbonds-engel, voorheen was neergedaald, zoo doet onder anderen Vitringa injefi T. 2. p. 489; een groot aantal denkt aan den dood en het graf, doch dit heet bij de Hebreen , en bij de Grieken «a*s. Dat veele Lutherfehc Godgeleerden hier aan de eigenlijke nederdaaling ter helle denken , behoef ik minder te zeggen, om dat veele niet min grootc Uitleggers onder de Broederen deeze plaats ook op eene andere wijs verklaaren.

Sluiten