Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 44 X

is, toen hij opvoer verre boven alle hemelen J op dat hij alle profeojen bewaarheden, alle de gedeelten van Gods plan volvoeren, al, wat tot het werk onzer zaligheid behoort, volbrengen, en alles met zijnen zaligen invloed vervullen zoude. — Met het ik. vers begint hij hun, meer gefchiedkundig te herinneren de proeven, die zij hadden, dat de verheerlijkte Jesus met de daad zijne ontfangene gaven onder de menfehen uitdeelde, en daar door buitengewoone en gewoone Euangeliedienaars verordende; Buitengewoone waren de Jpojlelen, bedeeld met onmidlijken invloed en allerlei krachten; Propheeten begaafd met kennis, uitlegging en eigemjke prophetie; en de Euangeliflen, gefchikt tot algemeene prediking, cn voorzien van taaien , gezondmaakingen en andere krachten : de gewoone waren de Herders , de bijzondere opzienders, anders *V<o-»o7ro< geheeten, en de Leeraars, die meer gezet hun werk hadden in godsdienftige enderrichtingen, en die allen, en elk, ongewoone en gewoone gaven hadden, naar de maate der gif te van Chriflus (ö). — De moeilijkfte van allen zijn de twee laatfle verfen,

die

O) Zonder eenes anderen uitlegging te willen bet witten meen ik. dat men, den rootland der eerite Chriftenen m acht genoomen zijnde, de opgetelde bedieningen alzo gevoeglijks! onderfcheiden kan. — Alleen ben ik het met mij zeiven niet volkoomen eens, of Herders en Leeraars hier niet dezelfde perfoonen zijn, dan of men ze liever op de eezegde wijze onderfcheiden moet, zoo meent Pfaffius, de ori*. Juris Ecclef. p. 60, dat de Herders gelijk Haan met de Q^DriS. de Parr.asfijnen, en de Leeraars met de Q'im. *e Rabbijnen in de Sijnagogen, — ik wenschte , dat men vergeleek VitriNGa in Archifijnagogo C l. & de Sijnag. Vel L, 3, & Obf. S. L. 5- P- Wits.üs ,

Mifc S. T. i. P. 311 & T. 2 p. 564. Fr. Bürman Exertitan Rott 1688, daar eene bijzondere verhandeling 1\ de Mini/Iris N. T. Extraord. & Ordin. , en Lightfoot , Hor. Talm. Opp. T 1. p. 299, en in het aanhangzel op zijne lm vensbefchrijving, voor het ilte deel, C. 3- jP« l8>

Sluiten