Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 45 X

die onzen text onmidlijk voorgaan, en niet van e'é-

nerlei uitlegging zijn ; de eerfte uitdrukking tot dé volmaaking der heiligen heeft wel de minfte zwaarigheid, „ alle die buitengewoone en gewoone gaven „ hebben ten algemeenen doelwitte het geluk en zalig„ heid der gelovigen te bevoorderen en tot hooger „ top te voeren, " maar in welk verband ftaat dit met het volgende, tot het werk der bediening enz. ï De grond der zwaarigheid is, dat het Lidwoord , bij de onzen tot vertaald, in het Grieksch verfchillend i«, eerst Hf« en dan é'<sr; zommigen ftellen, (en zoo kan men al wat moeilijk is gemaklijk maaken) eene transpofitie, „ Jesus gaf aan die allen het werk der „ Euangelie-bediening tot volmaaking der heiligen, „ waar door het lichaam van Christus wordt opge„ bouwd:" maar is dan die volmaaking en die opbouwing niet dezelfde zaak ? — Anderen, „ hij gaf „zijne gaven, om de heiligen, de Leeraars, te „ volmaaken (te perfecTioneerenj in het werk der „ bediening, en in de opbouwing van het lichaam, „ de maatfchappij van Christus. " Dit leevert een beften zin, als men Hechts bewijzen kon, dat ergens de Leeraars, bij uitjluiting of uitneemenheid, eSyioi de Heiligen genoemd worden; — Behoeven wij hier wel zwaarigheid te zoeken ? en is 'er wel iets bijzonders in de verwisfeling van itfèg en ar, die meermaalen, door één, in dezelfde beteekenis gebruikt worden (a) ? zo neen; dan kunnen wij in de gewoone opvatting beruften, „ het oogmerk der medegedeelde ga„ ven is, de gemeente der heiiigen in kennis en god-

„ vrucht

u V' J" 2' ^at een ie^er van ons zijnen nas-

Jten behaagt it< ia ten goede, en Trfot inzout», tot ftich-

ttngc en eeven duidelijk 2 Tim. 3: 15, l6. de fchriften maaken Wtjif i„ f*»w«o»i tft zaligheid, en zijn nuttig ™s eii*ïy.xfoa,f tof kering, *pb ÏMy%*, K. r. A,

Sluiten