Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X'4'O-.C

-„vrucht te v'olmaaken; de euangelie-bediening tè „ verheerlijken, en het rijk van Christus alomme „ uit te breiden en te doen tocneemen;" ik zie in deeze opvatting niets , dac te berifpen valt: — Moet eevenwel Xfèg en w noodzaakelijk verfchillen, dan zou ik het dus opvatten: „ Hij gaf zommigen tot „Apoftelen, — Herders en Leeraars, «of irp<-s, dat ï, is, met oogmerk om de heiligen te volmaaken in kenn^ en genade : — en hij gaf zommigen tot, us, „ het werk der armverzorging, en iti nitêJsjuqV, tot L èe ftichting, voor ft and, odnwai*"v&n het lichaam „van Christus." — tpyov S(ctkot'(»s is dan, bij mij, niet het wërlE der Euangelie-bcdiening , maar het werk der Diaconie, het griekfehe woord beteekent zulks, deDiACONEN zijn onder deoudfte, nuttigfte en eerwaardigfie bedienaars der Gemeente, en de Apoftolifche Diaconen hebben een ruim deel gehad der buitengewoone gaven, welke Christus onder de menfehen heeft uitgedeeld, men herinnere zich flechts den uitmuntenden Stëphanüs , en zou dan Paulus hen geheel vergeeten hebben? o'oiodefivi eindelijk fluit alle de andere gewoone en ongewoone bedieningen in , tot welke gaven gefchonken , en door welke de gemeenten gefticht werden. (Stichten, outoSopetv, aedificare, is in alle taaien een leenfpreukig woord van e'e'nerlei beteekenis.) Dit bevalt mij althands oneindig beter, dan, met zceker iemand (fl) door tfyov $t*Konat$lë verftaan de gewoone euangeliedienst, door werk en ftudie verkreegen,

over-

fV) Den 23ften Junij 1757, werdt dit gevoelen openlijk verdecdigd te Breinen, onder voorzitting van den hooggeleerden N. Barkeij, door J.. N. Richter in Disp. de termini) donorum, munerumque extraordinariorum , ex Eph. 4: 12, 13 eruto, geplaatst in Mufeo Hagano, T. I. p. 253324.

Sluiten