Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 48 X

-i, de Gemeente verordend, die. zoo lang zullen dntt" ren„ tot dat wij allen zullen koomen tot de eenheid l des geloofs. " — Wij allen zijn hier de beide gedeelten*, waar uit de Chriften kerk beftondt bekeerlingen uit jooden en Heidenen, wij allen veel of weinig, al of niet, of zeer verlchillend bedeeld in gaven wij allen zullen koomen; x*t*vr«i- beteekent eigenlijk te gemoet koomen, van weêrzijden toekoomen(a\ dus, tot dat wij allen, onze vooroordeelen en bijzondere gevoelens laaiende vaaren met elkander volmaakt overée'; koomen in de éénheid des geloop, het zelfde gevoelende, de affchaffing der wet, de om verre rukking van den middelmuur der aftcbeiding, en de vrije rechtvaardiging, die uit het geloof in Tesus is, gelijkerhand en duidelijk bevattende, zonder over dagen, en maanden, en fpijzen, meer te twiften-, — en der kennis des zoons Gods , tiriyvawtt beteekent eigenlijk de volkoomener kennis van Christus, en het oogmerk zijner koomst,het geen , in betrekking tot de onderlinge verfchillen, verklaart moet worden uit het voorige van den brief, bij voorbeeld, Cap. 2: 14, 15. Hij is onze vrede, die deeze beide één gemaakt heeft, en, den middelmuur des affcheidzels verbrooken hebbende, heeft hij de yijand/chap J in

fa) De Latijnfche vertaaling beeft occurramus; A Lafide zeet zeer wel, de leenfpreuk der beteekenis is ontleend jan menfehen, die uit verfchillcnde oorden Zuh op eene plaats entmoeten; men vergelijke Michaelis, Paraphr. ,n h l. De verklaaring van Olearius, God te ontmoeten, d<' Genade en gaven Gods te beantwoorden, ftrookt hier met het verband niet. Chrijsosth. Homil. 29. aangehaald bij SuiceIvs, in Thef. voee «Sri,, verklaart<het uitneemend: «.

dat wij allen zullen toonen, één geloof te hebben^ en> noch ever gevoelens te verfchillen , noch over de leevenswtjze feheuringen onder malkanderen te hebben.

Sluiten