Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 49 X

in zijn vteesch te niet gemaakt, namelijk, de wet der

geboden in inzettingen beflaande, op dat hij die twee zoude in zich zeiven tot éénen nieuwen mensch fcheppen, vreede maakende; deeze is die erkentenis, waar door zij ten vollen konden begrijpen, met alle de heiligen, die verborgenheid, die, voorheen verzweegen, nu den Heiligen geopenbaard was, namelijk, dat de Heidenen mede-erfgenaamen waren, en dus de nieuwteftamentfche tempel in uitgeftrektheid en afmeeting denjerufalemfchen tempel, waarop de Jooden,— en dien van Diana, waar op de Heidenen — voorheen zoo roemden, verre overtrof, dat is, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte ware, Cap. 3: j g. — Wanneer nu de beide partijen nader tot elkander gekoomen, en in dit geloof en die volkoomener kennis vereenigd waren , het geen bij, of kort na hetleeven der laatfte Apoftelen gebeurde, hoewel op de eene plaats vroeger dan op de andere, dan zouden de buitengewoone gaven ophouden; deeze waren alleen voor de eerfte kindsheid van het Chriftendom gefchikt, hetwelke dan zou gekoomen zijn tot de maat van een volkoomen man , het geen niet op bijzondere geloovigen, maar op den ftand van alten, van de geheele Kerk, ziet, die dan aan een volwassen man (a), en aan een volkoomen lichaam, daar niets aan ontbreekt (b), gelijk zou weezen, geraa-

kende

(V) Zoo vertaalt de Sijrier, tot dat wij allen een volkoomen man worden. Lightfoot , Harmon. & Chron. noemt den volkoomen man, de Jooden en Heidenen in éénheid des geloofs veréénd. Elsner in Ep. ad Philipp. p. 914, verklaart het: Chrijlus will aus allen Glaubigen einen volkommen er\vachfenen mann haben. Michaëlis, Paraphr. in h. 1. Bis dit Kirche ihre mannliche grösfe erreichet.

(6) Dit denkbeeld heerscht bij Venema, Disf. S. L. 1. C. 4. % 6. die het vertaalt door integer, omnibus numeris ($partibus perfectus. en het opheldert uit de LXX, die doorgaans

d on

Sluiten