Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 5' X.

ken, juist daar toe, op dat zij tegen de verleiding gewapend, en in geloof en betrachting der waarheid zouden verfterkt zijn, gelijk wij te vooren breeder verklaard hebben.

Alles te zaamen genoomen, dan zegt hun de Apoftel : „ Alles, Broeders! wat ik U in het voorige van „ den brief gezegd heb, bedoelt U, door e'énsge„ zindheid, tegen den afval te wapenen; vergeet „ niet dat éénheid de ziel en het weezen van het Chriftendom is, en twist nimmer over Volksvoorrechten, noch over onderfcheid van gaaven ; ■—■ „ elk heeft de zijne uit Jesus vrijmagt, —aan wien „ God, naar de voorfpelling van Pfalm 68, de uit„ deeling zijner goederen zou toebetrouwen, — die ook dadelijk uit zijne verneedering daar toe ver„ hoogd is, —■ en alreeds U daar van het bewijs „ gaf, door gewoone en ongewoone Bedienaars der „ Genade met onderfcheidene gaaven, tot nut der „ Kerke , te overftorten: — Gaaven, die alleen voor den eerstbeginnenden ftaat der Kerke gefchikt zijn, „ en die dan zullen ophouden , als het Chriftendom, uit alle volkeren , e'énsgezind, en zonder vooroor„ deel, een e'e'nzelvig en volleediger inzien zal hcbben in den aart der nieuwe bedeeling, en als de Gemeente Gods eene manlijke fterkte en grootheid zal bekoomen .hebben, ée'venredig het plan der

uitbreiding van Christus zelve: Gaaven

„ eindelijk, die tot een geheel ander oogmerk, dan om te twiften, zijn gegeeven, die veel eer die„ nen moeten om U wapenen tegen verleiders , en „ uwe kennis, geloof en vastheid te bevoorderen, „ op dat wij niet meer als kinderen wat wijs ge„ maakt, door allerlei wind van leering gefchud en geflingerd, door de list van valfche fpeelers bedroo,„ gen, en , door alle de Konftenarijen van markt-doctoren beöngelukt, tot dwaalingen vervoerd worit den Zlefc

Sluiten