Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 54 X

voortè'eten van dien kanker te verhinderen, en menfehen, wien het om waarheid en zaligheid te doen was, tegen dat kwaad te wapenen, en te doen vast houden aan het gezonde woord, dat naar de leer is: Toen, zoo wel- als voormaals, werden de eenvouwigei geflingerd, door den fchijn verlokt, en door loosheid en bedrog misleid,maar toen ook,als voormaals, heefc de bediening des woords het zelfde doel gehad , en Jesus Christus gaf de Leeraars, tot volmaaking der heiligen, op dat wij niet meer kinderen Zijnm — ik heb geen doelwit U bij voorige Eeuwen te benaalen, maar zal mij alleen beezig houden met de tijden, welke wij nu beleeven, en met het plan, waar van deeze Leerrede tot een grondjlag dienen moet.

Ik geloof wel, dat het Bijgeloof aan menfehen van verftand en doorzicht geleegenheid gegeeven heeft om tot een ander uiterfte over te flaan, en door Ongeloof tot Deïfterij, Naturalifterij, Materialifmus en zelfs tot Athéifterij te vervallen, maar ik ben te gelijk verzeekerd, dat de natuurlijke hoogmoed, door het Euangelie verootmoedigd, de verwaandheid door Gods ontdekkingen befchaamd, de zonde-drift door zijne voorfchriften bedwongen, en de Confcientie door zijne bedreigingen gewond, den grootften toevloed aan het leeger der Ongeloovigen bezorgd heeft (a). Deeze beftrijdingen tegen het Chriftendom

O) Men neeme mij hier ééne kleine aanmerking ten goede. Het geen ik bij het beftudeeren der'Ncologen heb waargenoomen, heb ik ook uit het leezen en verkeer met andere Ongelovigen opgemerkt, dat namelijk alle deeze Lieden kiet uit het zelfde oogpunt moeten befchouwd worden; men misduffle dan hier, of in het vervolg, mijne gezegdens niet, als of ik hun allf.n het zelfde principe toefchreef: -- de Een handelt opzetlijk, de ander kent het zuiver Chriftendom , ontdaan van hiërarebij en bijgeloovjgheden niet: de Een,ver-

Sluiten