Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X t° X

«onder beginzel, een leven zonder zeekerheid en een nerven zonder gewisheid, en dat alies onder den naam van Opgeklaardhe.d, Verlichting en oirjpronglijk Chriflendom; terwijl men op eene nieuwe wijze, en. met andere wapenen (treedt, die dc bekende Deïst met kon gebruiken, en waar door men eene nieuwe wijze van verdeediging noodwendig maakte.

Hier, in de daad, roept de eer van den Drieéeni£en hier pleit het belang van uwe zaligheid, hier dringt het oogmerk van den gekruilten en verheerlijkten Heiland, den Herder en Opziender uwer zieien , die daar toe ook, in zijn beituur, onder U herders en Leeraars heeft gegeeven, op dat gij gevolmaakt bevefti^d en gefundeerd in uw allerheiligst geloof, niet meer verleid, geflingerd , misleid en bedrogen zoud worden, door Zelfs-zoekers of Misleiden, die zeggen, dat zij dienstknechten zijn van Christus, terwijl zij bedekte Satans-engelen en Leeraars zijn der leugenen.

God lof! die toomelooze vrijheid, die op Catheder en Kanfel, ter eer van den Godlijken Jesus en zijne gekruide liefde opgericht, den Zoon van God vertreedt, en het bloed des kruices fmaadheid aandoet, die buitenslands zoo fterk toeneemt, en in deeze Geweften zelfs dat aanzienlijk gedeelte der Proteftantfche kerk, welk den braaven Luther pleegt te volgen , aanfteekt, en deszelfs aanzicnlijkfte Gemeente f met recht of onrecht beflis ik niet) gefcheurd heeft (a), v is

fa) De geheel e weereld weet de ongelukkige fcheuring der Lutherfche Gemeente te Amfterdam, alwaar men de meefte Leeraars heeft befehuldigd van in de gewigngfte Leerftukken het nieuw Duitsch Sijfthema te volgen. — Mui vat?eUmi echte,! zoo niet op> alsJ ofik die befcbuldig ngen voor volkoom*» beweezen Mekte, en alle du Leeraars n de daad voor geologen houde ; in dat huishoudelijk gefchil laat ik mu

Sluiten