Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «i X

Is nog niet doorgedrongen in onze Nedcrlandfche kerk, en heeft allerminst deeze Gemeente befmet, die het getuigenis verdient, dat zij de kwaade niet kan verdraagen, en altoos beproefc de geenen , die zeggen, dat zij Apoftelen zijn, en zijn het niet, en zijn leugenaars bevonden, het geen Jesus in de Gemeente van Ephefen, getrouw aan den Apoftolifchcn raad, zoo zeer gepreezen heeft, Openb. 2: 2. Eevenwel, der Buurenwooning ftaat in brand («), en zullen wij dan niet zorgen, om de onze tegen de vlammen te beveiligen? de overflaande rook verblindt reeds veeier oogen, greetig wordt alles, wat men elders fchrijft, geleezen, vertaald, opgegierd, en hoe veelen worden door den fchijn betooverd, om het vernuft en fmaak te vinden zich af te keeren tot een ander Euangelium, of ten minften onverfchillig te zijn omtrend deszelfs belangen, — en, wat zou ik 'er kunnen bijvoegen,

als

niet in, de liefde hoopt alle dingen, en ik weet, dat onder die de Eerw. Tissel, is, die voorheen eene Apologie voor de Leer der Verzoening, tegen Ebërhardt gefchreeven heeft. — Men leeze de fchriften van wederzijden gefchreeven, en vergelijke de (tukken van den Eerw. Sterk en Boon met eikanderen. Dit fchijnt men echter te kunnen zeggen , dat men het verontruften der Gemeente, door bijzondere gevoelens , te veel gefteld heeft boven de algemecne (lichting, en dat men niet altoos genoeg gezorgd heeft, om rechtzinnige uitdrukkingen ook rechtzinnig te verklaaren , en daar door de bezwaaren geheel weg te noemen. — Dan , hoe zeer ik geene bijzondere perfoonen wil befchuldigen, noch iemands dienst onvruchtbaar maaken, zal 'er echter wrel geen één eerlijk Luthersch Broeder zijn, die niet toeftaat, dat de zoogenaamde Opklaaring, en de afwijking van Luthers echte Leer, van dag tot dag meer veld wint onder hun; fchoon ik. God lof! ook onder de Broederen verfcheiden braave Leeraars ken, die het Euangelie zuiver prediken , en den Heere Jesus, hunnen en onzen Heer, in onverderflijkheid lief hebben.

00 Jampraximus ardet Utalegon,

Sluiten