Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «a X

als niet de nog blijvende kracht der formulieren veeIer monden breidelden, en hen kat' omvop'w met ons deedt fpreeken, of als het hier niet goldt, niemand weet het geen des menfehen is, dan dg geest des menfehen die in hun is.

Is het ü dan vreemd, mijne Waardften! dat een aantal uit u zeiven, die belang ftellen in ket Chriftendom en de Grondwaarheden van het Euangelie Gods, eene genootfchaplijke verbintenis gemaakt hebben, om zich en anderen tegen dat verderflijk kwaad onzer dagen te doen wapenen, en opzetlijk van tijd tot tijd de dwaalleer te beftrijden, en ris grondwaarheden van het Proteftantsch Leerjïelzel, van deezen Leerftoel te doen verdcedigen, tegen deszelfs hedendaagjche Beftrijders ? het voetfpoor volgende dier braave Godgeleerden , wier Genootfchap, meer dan ééns zaam gekoomen in de hooge tegenwoordigheid van onzen geliefden Erfftadhouder, dat zelfde Leerftelzel door de kundigjle pennen verdeedigt, en zich reeds zoo grooten roem in het Heiligdom verworven heeft.

Of bewondert het U, daar dit juist beantwoordt aan het oogmerk, waarom Jesus Leeraars heeft gegeeven, dat IK, wien God getrouw geacht heeft mij in de bediening gefteld hebbende, daar toe door Hen verkoozen zijnde, en de noodzaakelijkheid doorziende, Mij niet heb willen onttrekken, en, hoe moeilijk ook die taak is, heden een aanvang maak, om naar de maate der gaave, die ik ontfangen heb, daar toe te arbeiden, op dat gij niet als kinderen zijn moogd, omgevoerd door allerlei wind van leering, en de oude beproefde waarheid, het glansrijk licht desEuangeliums, onder ons nooit verruild worde met een Nieuw Licht, dat opklaaring belooft, maar in de Jlikdonkere duijïernis heen leidt, waar men de voeten ftoot aan fchemerende bergen.

Twee

Sluiten