Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «3 X

Twee kleine aanmerkingen moet ik eevcnwel voor af maaken:

i.) Wanneer ik Nieuw Licht noem, moest gij fj niet verbeelden, dat of iemand mj veikoozen hadt, of dat ik mij zeiven zou laaten gebruiken, om dien haatlijken twist te twisten, welken men, z>nts eenigen tijd, vooral ten aanzien van het Euangelisch aanbod en het beftuurend gedeelte van den Godsdienst, in de Nederlandfche Kerk, op naam van het nieuw licht ontftooken heeft, Hoe zeer ik een vriend der waarheid ben, nochthands ben ik het ook der liefde. Ik betwist zelfs niemand de vrijheid om een Deïst of een Opklaarer te weezen, maar ik wil niet, dat men zich dan een Chriften noemt, en den eenvouwigen zijne gevoelens, op naam van Chriftendom, in de handen fteekt: dat iemand Arrius of Socinus volge, maar dat hij dan ook zich geen Proteftant meer noeme: dat elk, wien het lust, onze Geloofsleuzen verlaate, vrij van ons verfchille, maar dan ook geen Lid meer heete van ons Kerkgenootfchap; doch over het nieuw licht onder onze Belijders twist ik hier met niemand. Ik weet wel, dat dikwils onder dien naam een fijn Remonflrantifmus is verborgen, en dan verzet ik 'er mij tegen met al den ernst van iemand , die zijne Kerkleer gelooft; maar zeer dikwils is het enkele woordenftrijd, bijzondere leiding van gedachten, niet zelden zelfs de nijd van een of anderen Diotrephes , die , onder deezen fchijn bekwaame Leeraars weert, of zijne mededienaars fiaat.

Met één woord ik haat eene verkeerde tolerantie, die gronddwalingen duit, om dat zij verwarring baart, maar ik haat ook onbezonne Kettermaakerij, die fcheuring wekt, en de weezenhjke Vijanden een dubbel voordeel geeft (a). Neen, Geliefden! wij handelen

00 Ik was deeze aanmerking volftrekt verfchuldigd: toea

het

Sluiten