Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 65 X

Hgmaaker, de verzoening van arme zondaaren door zijn bloed, en de genadige bewerkingen van den Godlij-

Wen het, rriet zeeker iemand, noemen wil, een jiok, om braave Leeraars, die ors licht betimmeren zouden, te weeren. Ik haat derhalven de Kettermaakerij immers zoo fterk als het Iadifferentismus ik weet wat kwaad zij gedaan heeft, en ik ben verzeekerd, dat wij aan de waare Ketters geen grooter dienst kunnen doen , dan dat wij malkanderen versetteren Zimmerman heeft eene breede verhandeling over dit !luk uirgegeeven in het Latijn, in zes Aeadcmifche Verhandelingen, die, onder zijn opzicht, in het Academisch Gïjmnafiurt) té Zurich, ope lijk verdedigd zijn , en bij elkanderen té vi lden in zijne Opufcula, theologtci, hiftorici & philofopkhi argumenti, te zaamen in vier 4te deelen uitgegeeven, te Zurich, A°. 175 r—1752 , 'er is eene Nederduitfche Vertaaling van , onder den tijtel: de Kettermaakerij in haart verkeerdheid en waare oirzaaken voorgedragen en de middelen daar tegen aanweezen, door J. J ZlMMERMAN, Amfi. 1773: over het geheel is dit boek vol fchoone les/en, hier en daar echter zeilt het wat ruim fchoots. Dit is zeeker ^ en ik wnlde wel dat het enkel lafler was, als men de Kerklijken hier van befchuldigde) dat, als men zich eéns in dat haatlijk werk toegeeft, niets meer veilig is. Platina verhaalt, dat Paulus II voor Ketters verklaarde al die het woord Academie noemen durfde; grooter vriend daar van was Kilvareij , Aartsbisfehop van Cantelberg, Ao 1276. die de Ketterflraf itelde op grammaticale fouten, men zie NieuWland Leü memor. T. i. p. 301. De Heeren Litteratoren hebben daarom niet zelden met het odium theologicum gefpot, en ik verdeedig onze dwaasheid niet, maar de Critici hebben het niet bceter gemaakt, men kent de twiften van Bentlei en Boijle, van Gronovius Clericus en Burman, van Custerus en Perizonius en honderd anderen; Ao. 1550, decideerde de Sorbonne, dat men de Q. op franfche wijs moest urfpreeken, en zette éénen haarér Leden af, die het op de Latijnfche wijze deedt; Gatakerus fchreef ook naderhand Qi, Qf, Qod, voor Qui, Qua, Quod, en liet dus zijnen Mare. Antoninus drukken te Cantelb'. 1652. die 'er meer van wecten wil, iceze Masson , oordeelk. gefchied. van hei gemb. der Letteren: zou men wel willen gelooven, dat de Walfchc Sijnode verfcheide zittingen gehouden heeft over Raïer of Raturtr, Pendu of Suspendu,en of JPrecherie goed fransch E was,

Sluiten