Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7i X

Heilman werdt gevolgd, en naderhand door het Genootfcnap van Schaepfenthal plansgewijs verdeedigd terwijl de Mittauer Bibliotheek een ontwerp ter verbeetering van de Augsburgfche belijdenis uitgaf, daar de Arminianerij en Socinianerij in eiken Artijkel daar het gefchieden kon, uitkijkt. Te weeten: Men „behoorde, naar het oordcel deezer Lieden, zich „ nimmer over verfchillende gevoelens in zaaken van „ den Godsdienst te bekommeren, de vrijheid moet „ hier onbeperkt zijn, dat benadeelt de eer der God„ heid niet." Men heefc veel op met zeekere redeneering, die men Analogisch noemt, uit de befchouwing der lichaam!'ijke weereld, alles is Jaar verdeeld in meenigvuldige (borten en onderfcheidingen, en de God aller weezens fchept een welgevallen in deeze verfcheidenheid, dit argument pleegt Semler veel te gebruiken, en men fchrijft het hem dagelijks na, orfchoon het reeds oud is, en, in de vroegere Reisbefchrijvingen, op reekening gefteld wordt van ée'nen der Siamfche Vorften ; maar v/aarom dan, bid ik ü, weerlegde Christus zelve de onkunde der Samaritaanen, en de verdraaidheid der Pharifeen ? of waarom beftreeden zijne Jongeren de afgoderij der volkeren en de leugenleer der valfche Apoftelen ? kan waarheid en leugen aan den God der waarheid onverfchillig zijn ? wordt hij eeven ée'ns verheerlijkt door het verfmaaden als door het gelooven zijner eigen openbaaring? als ik Jesus aanbid als God geopenbaard in het

vleesch ,

logifche kennis, de kennis van eindige Schepzelen aangaande het Oneindige , gebrekkig is; voor het overige, wijl alle dwaalgeeften en dweepers zich verfchuilen achter fchrïftuuriyke fpreekwijzen is de Terminologie tot het Acroomatifcke leerfielltg naouwkeurige, noodzaakelijk, en in het hiflorieelé der Chriftelijke Leer zijn het faaa, ciaadzaaken, waar aan de iorm , de kennis en de bevoordering der Godgeleerdheid is verbonden, gelijk Ernesti, en anderen, getoond habbcn. E 4

Sluiten