Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>( 74 X

en het veel meer eene billijke opmerking was van een verftandig Geeftelijken onder de Roomfchen in Duitsland, die de teekenen der tijden verftondt, en naar waarheid zeide: „ als het zoo voortgaat, zullen bin„ nen kort de Catholijken Proteftanten, en de Prote„ ftanten Heidenen zijn. " Waarlijk, Geliefden! indien „ het eigenlijke oogmerk te bedekken•, achter „ de fchermen te arbeiden; van verre in ftilte voor„ bereidingen te maaken, en zich door uitgebreid^ „ Correfpondentie te verzeekeren van Schrijvers, „ Drukkers, Debiet en Recenfien," de waare en oude geest is der Jefuiten, dan werkt zij nergens fterker dan in het plan der nieuwe hervorming, dat zoo gaarne de Naturalifterij en het Deïfmus zou uitbreiden op

de

Tchc Leeraars meer, zij zijn allen Socinianen oi Natura* liften" En hoe antwoordt hem Nicolaï? door te verzeekeren, dat 'er nog eene meenigte rechtzinnige Lieden waren, die een iegelijk verdoemden ,— waar op ik moet aanmerken. iO Ergo zijn niet Nicolaï C S. maar ae Rechtzinniger! de Mannen, die het indringen der Roomiche Leer beletten. 2.) Dat het te wenfehen was, dat Nicolaï waarbeid fprak, dat 'er eene meenigte van de zulke is. 3O Dat het met dat al, eene haallijke onwaarheid is, dat de Recntüinnio-en een iegelijk verdoemen die van hun vcrfemlt, althands niet Goze. wien hij bijzonder noemt, en wiens gefchrift aan het Hamburgsch Minifterie, van 3 Jan 1784. men vergelijke. Een waar, theoretisch en pradisch Rechtzinnige verwerpt de dwaalingen, maar verdoemt geene perfoonen, maar bilt veel meer met Eliza, Heere\ open hunne oogen, dat zij zien> — men zie voor het overige deeze Kunstgreep, die met 53fte Deel van de Algem. D. Bibtioth. begon , meenigmaalen herhaald, b. v. T. p.p. 361, 367- T. 59- P56o enz. Hoe moet ik dit over één brengen met het geen Nicolaï zelve fehreef: T. 30. p. 180. De Roomfche Kerk _ wordt thands merkelijk verlichter. en heeft doorzichtige.

goedgezinde en rechtfehapen medeleden onder de Gccftly" ken en Weercïdlijken'\ - Ik weet 'er geen anderen fieutel op, dan dien van Jacobus: Een dubbelhartig Man %i tngefiadig in alle zijne wegen.

Sluiten