Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7* X

gezag over mijnen geest, en echter zou ik zeer kwaKjk handelen , als ik van een eerlijk man, zonder grond, Wilde denken, dat hij een bedrieger was; maar als ik het niet alleen denken, maar ook vrij zeggen wilde, zou ik het dan niet moeten kunnen bewijzen ? en, als ik dat niet kon , zou ik dan niet moeten zwijgen, of billijke vergoeding geeven? eh zou mij dat dan alleen vrij ftaan, zou ik, arm fchepzei, die dan alken moogen doen omtrend God en Jesus Christus, wien duizenden mijner braaffte medemenïehen als hunnen Heer aanbidden, en als den rotsitcen hunner zaligheid vertrouwen? mag ik op het ftuk van Godsdienst en Zeeden alleen alles zeggen , wat mij in den zin fehiet? mag ik vrij zeggen, „ dat 'er geen ziel, „ geen wet, geen leven na dit is, dat geen eed mij verbindt, dat ik de Overheden vermoorden, mijnen " naaften kwellen,zijnen echt fcherden, zijne ku.de„ren verleiden, zijn goed rooven, zijne eer .nt„ fteelen mag, en dat in dit alles zonde, noeh ftraf" fchuld is," en zou geen Leeraar mij moogen beftraffen? geen Regent, geen mensch mij kunnen doen zwijgen ? om dat 'er vrijheid van denken en fpreeken moet&zijn? — Groote God! hoe rampzalig zijn dan de rechten van den mensch! en hoe gevaarlijk de Vrijheid!

Zullen wij echter in deeze losheid van onzeekere gevoelens eenige orde houden, en de meenigte der teegenftanders, hoe zeer ook onderling verdeeld, tot zeekere hoofd-zoorten brengen, dan ontmoeten wij_ in de eerfte plaats, hoewel deze de minfle in aantal zijn,

i de nieuwe Arrianen, waar van het meerendeel in Engeland te huis hoort, en Hechts eenige weinige eavolgers in Duitsland gevonden heeft (a). Onder ° deeze

(a~) Over Arrius en de Arrianerij zou veel te zeggen sijn, zo wü hier eigenlijk met dezelve, en niet met laatere

Sluiten