Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( §5 X

Stad heeft ingevoerd, en die (de zin waar in hij zijne dubbelzinnige uitdrukkingen en fchriftunrlij^e gezegdens verftondr, 'er afgelaaten zijnde) zeer (lichtelijk zijn, Deeze, anders beroemde, Man was in zijne vroegere leeftijd en fchriften veel rechtzinniger, maar veranderde naderhand zijn gevoelen over de gewigtigfte onderwerpen, naar zijne eigene bekentenis (a), en verftondc 'er zich méefterlijk op, om achter de rechtzinnigjle uitdrukkingen te fchuilen, die hij zeer onrechtzinnig verklaarde (ft), zoo dat 'er niets vreemd in is, dat groote Mannen in Engeland, Duitsland , en onder ons , de kerk tegen zijne ftellingen gewaarfchuwd hebben, die dan eens van de Arrianen, dan eens van Sabellius, dan weer van de Socinianen, dikwils ook van de Remonjlranten, ontleend zijn (c). Vol dwaalingen omtrend de Leer der Voor-

Jchik-

00 In the Preface at the fecond part of hit Disfert. relating to the Chrijl. doSr. of Trinitij, Opp. Vol. 6, pag. 548.

00 In the Arrian invited to the orthodox faith. Disf. i. Jea. 3. Vol. 6. p. 509

O) Onder de Engelfchen Herveij, Letters, part. i.Lett. 22. p. 147, of in de Ncdqrd. Vertaaling in de Mengelingen, T. i P. 286, over de aanbidding van. den li. Geest, daar bet zeldzaam is. dat in de overzetting (laat: ik laat ze geheel voor reekening van dien verwaardigen en godvruchtigen Grijsaart, in het Engekch fiaat alleen: voor reekening van denDoaor — Onder de Duitfchers , Kraft . Theol. Biblioth. T. 3. Si. 2t. p. 35, 47- en Walch, die ons herinnert,hoe ■weinig hij in de Leer van het Voorbejlaan van Christus ziel van zommige Socinianen verfchilt, Comp. Hifi Eccl. recent. C. 5. fea. 3. § 11. — Onder de onze noem ik flechts Lamte, die het noemt: „ een nieuw Socimaansch leerflelzel, „ dat in zoo verre van Socinus, Schlichting en Crel„ lius verfchilt, dat hij, b. v. Zoon en Geest geene toevat„ lige maar weezenlijkc krachten in God noemt, hoewel ,. hii zomtijds met de groove Sabellianen fpreekt". DeSpir. S. C. 3. § 13. Disf T. 2. p. 135. Voegt 'er bij Alberti, Brieven over Gr. Britt. T. 3. Ep. 43. p■ 620 bijzonder Buurt, befch. Godgel. T. 3. p, 174, en vooral van der

Sluiten