Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fchikking, des onvermogen*, van den vrijen wil en de voldoening Qa), week hij vooral af in de Leer der aanbidlrjfce Drieéênheid: deeze is bij hem niets anders dan „ de Godiijke Natuur, werkende door twee god„ lijke vermoogens, het Woord en den Geest." en ( dus zijn zijne eigene woorden ) „ wanneer het Woord „ en de Geest Perfoonen genoemd worden, welke in „ de daad niets anders zijn, dan godiijke vermoogens „ van den Vader, wier inwendige onderfcheiding wij „ niet weeten, dan wordt het woord Perfoon genoo„ men in cm figuurlijken zin, en niet in zulk eene „ eigenlijke beteekenis, als wanneer de Vader een „ Perfoon genoemd wordt (&)." — De Zoonis derhalven alleen „ Het alleruitmuntendfte van alle andere „ Weezens, menfehen of Engelen, welke ook zoonen „ van God heeten (r)." en de reden der benaaming is ,, in den oirfprong, welke zijne menfchelijke ziel, „voor de fchepping der weereld van God heeft, in

„ zijne

Kemp, de gronden der goede hoop voor Necrl. Hcrv. Kerk Verdeedigd tegen Goodricke , Leiden 1770. alwaar men ook de uitvJugten, genoomen van den Lof, hem gegeeven door Godgeleerden, die zijne laatere fchriften niet geleezen hadden, zal vinden opgelost.

O) De Leer der Verwerping, hoe godebetaamend verklaard, noemt Watts een geducht en ijslijk artijkel, in The ruin and recoverij of Mankind, Quaft. 13. vol. 6. p. 293. — hij loochent geheel de natuurlijke onmagt ten goede, ibid. p. 292. — hij leert een vrijen wil in den Zin van cnverf hilligkeid, in Esfaij on the freedom of Wil, vol. 6. p. 375. — omtrend de voldoening fchrijft hij: „ Het is mijn ge„ voelen , dat 'er eene algemeene genoegzaamheid van ver„ geeving, genade en zaligheid voor geheel het menschdom „ door |. C. is daargeftcld, (provided^i en het is aan hunne „ natuurlijke vermoogens, onder gemeene hulpmiddelen, „ oyergelaaten zulks aan te necmen of af te flaan ". Ruin and recoverij, Quteft. 13. p. 283.

fJO Zoo fpreekt hij, Disf. relating to the Chriji-. doCtr. of the Trinitij, Disf. 6. p. 621.

(O Ufeful and import. Quteft. fea. 1. Qucefi. 1. p. 6$o,

F 4

Sluiten