Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 9° X

weinig van Sabelliüs en Noetiüs verfchilt, en op de-zen grond leerde hij omtrend den perfoon van Christus blonder, „ dat hij , voor de fcheppmg

der weereld eene geeitelijke, van God gederiveerde " Natuur hadt, en dat deeze glorierijke beest, die " de Logos is, en in natuurlijke en zedelijke volmaaktheden alle fchepzelen overtrof, naderhand

eene menfchlijke geboorte gehad heeft uit Ma" riA (a) " welk laatfte de leer is der Arrianen, en zoo weezenlijk verfebiilende van de grondleer der Proteftanten , dat Watts zich niet gefchaamd heeft onze Leer van de generatie des Zoons en den uitgang van den Heiligen Geest .met den haatlijkcn naam van eene fcholaflüke en paapfche verklaaringte benoemen (6). ' Hoewel het nu waar is, dat deeze en zoongelijke cevoelens thaffds veel minder ingang vinden dan het Socinianismus en de Duitfche Opklaaring, dewijl men zeer duidelijk het önwij'sgeerige en onbejyijsbaare deezer Hellingen inziet, waar in niet Hechts eeven veel zwaarighè'den en onbegrijplijkheden, als in de Leer der Recbtzinnigen worden voorgewend, maar zelfs tastbaare ongerijmdheden, tegen de Reden, gevonden worden telt men deeze Lieden eevcnwel met recht onder onze hedendaagfche beftrtjders , niet flechts, om dat anderen, b. v. Priestleij, met de Rechtzmnigen onder den naam van Jthanaftanen en Homo&ufianen fpotten, en op de veroordeeling van Arrius, cn de

fWthii) dattj dat Vader, Zoon en Geest alleen naa:me„gen3bediéningen .waren van den «elfen perfoon (en dit zegt de Doftor juut eeven eens~) „ wel.ce lO W W

me \ Vader, op aarde Zoon, en voorzoo verre hn zijne " maetin de fchepzelen uitliet, deH. Geest genoemd wordt' . 7 212 dit laat He is eenig verfchil. )

Cd) Propof. 126. Coroll. 1-2. Eng. Uitg. p. ^.Nederi, Vert. 2. D. p- 383-

(10 Disfert. 5- SeCt. 4- P- 6l°'

Sluiten