Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 91 )•■(

Geloofsbelijdenis van Niceen veel te zeggen hebben, maar ook, om dat zommigen de gemelde dwaalingen openlijk belijden; — In Engeland heeft men te Exeter eene geheele Arriaanfche Gemeente, en nog eene binnen London, waar bij DoElor Kippis Leeraar is (a); — In Duitsland kwam te Berlin, in het Jaar 1783, een boekje uit, over den perfoon, hei ampt en de waardigheid van Jesus, dat aan den Hofprediker Sack opgedraagen, en ten aanzien van de verheevener Natuur van Christus , Arriaansch is, doch over zijn Middelaars-werk de Socinianen volgt, juist zoo als de bij U bekende Purgold, en in het gemeen allen, die te gemoedelijk zijn om den Hecre Jesus, of niet, of als een bloot mensch, te aanbidden; — In ons Land zelve kreesren wij, voor weinig Jaaren, een ftukje over de voordeden van het Chriftendom, in een bevalligen ftijl, door eene Jufferlijke hand {b), gefchreeven, waar in het Arrianifmus heerscht, en de befchrijving van Gods zoon die is , van Het volmaalvfte fchepzel uit de yolmaakfte weereld, de gewoone Arriaanfche verklaaring van den Apoftolifchen Eertijtel , de Eerstgcboorene, dat is, de Gezaghebber, van alle creaturen,

2. Met tweede zoort van Beftrijders, waar tegen wij de grondwaarheden van ons Geloof zullen moeten

ver-

00 Dcczc Dr. Andrüa Kippis is in de geleerde weereld anders met roem bekend, zoo door de Leevensbefchrijving van Captcin Cook , als Voornaamelijk door zijne Biographia Brittanica, die in den fmaak van Baijles Dinionaire wordt uitgeireeven ; Hij is ook de Uitgeever, (zo niet Schrijver) van The Religior.'s ctabliffanent of Scotland examined, Anno 1771. waar in de Predikant Ferguson van Kilwinning Owien men Anno 17Ó7 in Schotland beschuldigde van heterodoxie') verdeedigd wordt, en het recht, om Leeraars door onderteekening aan geloofsformulieren te verbinden, heevig wordt beftreden.

(O De bevallige Schryffter van dat Stukje, waar in anders veel fchoons is, is de bekende Juffrouw Agatha Dijken.

Sluiten